Gospodarka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/03/dct_gdansk_t2.jpg Czy Strategia 2020 osiągnęła sukces? „Zdecydowanie tak!” odpowiada marszałek Struk

Czy Strategia 2020 osiągnęła sukces? „Zdecydowanie tak!” odpowiada marszałek Struk

DCT Gdańsk. Fot. PortalMorski.pl
28.03.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
28.03.2022

Okres obowiązywania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 dobiegł końca. Podczas 41. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 28 marca 2022 r. marszałek Mieczysław Struk przedstawił całościowe podsumowanie i ocenę blisko dekady jej realizacji.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 została przyjęta we wrześniu 2012 r. Zgodnie z jej zapisami Zarząd Województwa zobowiązano do opracowania oceny jej realizacji, a następnie przedstawienia jej Sejmikowi.

Dynamiczny rozwój mimo niesprzyjających warunków

W końcowej fazie realizacja Strategii 2020 przebiegała w dość niesprzyjających warunkach. W skali globalnej mieliśmy przede wszystkim do czynienia z zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego, a także kryzysem gospodarczym na skutek pandemii COVID-19. Ostatnie lata to również okres postępujących zmian klimatycznych, nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz wzrastającego ryzyka katastrof naturalnych. Natomiast na gruncie europejskim bardzo niepokojącym trendem jest starzenie się społeczeństwa.

– Przewiduje się, że do 2030 r. Europejczycy staną się najstarszym społeczeństwem na świecie. Problematyka ta jest niezwykle istotna, zwłaszcza pod kątem malejących zasobów pracy. Ważnym uwarunkowaniem jest także Europejski Zielony Ład mający na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r., gdyż ochrona klimatu jest dziś jednym z priorytetów polityki wspólnotowej – zaznacza marszałek Mieczysław Struk.

Pomimo tych niekorzystnych zmian obserwowany jest wyraźny rozwój społeczno-gospodarczy naszego regionu, a zarazem zmniejszenie się dystansu rozwojowego wobec Unii Europejskiej. Pomorska gospodarka osiągnęła drugi najbardziej dynamiczny wynik wzrostu PKB w kraju, a pomorskie firmy coraz chętniej inwestują. Warto też wspomnieć o wysokiej w skali kraju przedsiębiorczości mieszkańców województwa. Ponadto, w latach 2013-2020 przybyło ponad 130 tys. miejsc pracy, a stopa bezrobocia spadła z 13,2 do 5,9 proc., co uplasowało Pomorze na 6. miejscu w kraju i 25. w rankingu regionów UE.

Tak dynamiczne zmiany doprowadziły jednak do wyczerpania zasobów pracy, co stanowi bardzo istotną barierę rozwojową. A prognozy demograficzne są nieubłagane i czeka nas spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym.

– Aby skutecznie przeciwdziałać tym negatywnym trendom, potrzebujemy regionalnej polityki migracyjnej, która poprawi naszą atrakcyjność osiedleńczą, zarówno w oczach Polaków, jak i obcokrajowców. Musimy zachęcić najbardziej przedsiębiorczych, wykształconych, pracowitych i ambitnych ludzi do zamieszkania na Pomorzu i włączyć ich w gospodarczy krwioobieg regionu – wyjaśnia marszałek Struk. – Dziś problem ten stał się jeszcze bardziej pilny ze względu na ogromną falę uchodźców z Ukrainy. Wielkim wyzwaniem stała się konieczność zapewnienia im pomocy.

Na Pomorzu realizujemy scenariusz Wiatr w żagle

Strategia 2020 formułowała cztery scenariusze rozwoju województwa. Dziś możemy ocenić, że Pomorskie rozwija się w sposób najbliższy realizacji scenariusza Wiatr w żagle. Jesteśmy regionem prężnym gospodarczo, w którym stale podnosi się jakość życia mieszkańców. Wpływ na to miało m.in. przeznaczenie na rozwój znacznych środków finansowych w wysokości ponad 62,5 mld zł, z czego 45 proc. tej kwoty to środki unijne.

– Urzeczywistniła się wizja województwa jako znaczącego w skali Polski i Południowego Bałtyku, stabilnie rozwijającego się gospodarczo regionu, w którym rosnącą rolę odgrywa kapitał ludzki i społeczny, a zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego i kulturowego odbywa się w sposób racjonalny i z poszanowaniem potrzeb przyszłych pokoleń – podkreśla marszałek Struk.

Trzeba zaznaczyć, że pozytywne zmiany gospodarcze nie byłyby możliwe bez inwestycji w infrastrukturę transportową. Wzrosły możliwości przepływu towarów przez porty w Gdańsku i Gdyni. Łączny ich obrót ładunkowy to prawie 62 mln ton. Ponadto, DCT Gdańsk należy do setki największych portów kontenerowych świata. Bardzo dobre są również efekty działalności gdańskiego lotniska, które w rekordowym 2019 r. obsłużyło prawie 5,4 mln pasażerów.

– Liczne przedsięwzięcia drogowe i kolejowe, w tym jedna z naszych najważniejszych inwestycji, czyli Pomorska Kolej Metropolitalna, zwiększyły wewnętrzną spójność i dostępność transportową naszego regionu. Ma to m.in. przełożenie na wyższą atrakcyjność turystyczną. Tu również padł rekord! W 2019 r. odwiedziło nas prawie 9 mln turystów krajowych i zagranicznych, a w 2020 r. było to 6,5 mln i pod tym względem wyprzedziła nas tylko Małopolska – przypomina marszałek Struk.

Mimo pojawiających się przeszkód osiągnęliśmy sukces

Realizacja Strategii 2020 napotkała także pewne przeszkody. Najsłabiej realizowane były te cele, co do których samorząd województwa nie dysponował formalnymi kompetencjami do działania lub miał utrudniony dostęp do źródeł finansowania. Chodzi tu m.in. o kwestię utworzenia regionalnego zarządu publicznego transportu zbiorowego czy też zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi linii na sieci PKM. Istotnym problemem były również opóźnienia oraz wzrost kosztów realizacji inwestycji wynikających ze skutków pandemii COVID-19.

Jednak na pytanie: „czy Strategia osiągnęła sukces?”, marszałek Mieczysław Struk odpowiada: „Zdecydowanie tak! Myślę, że przytoczone dziś fakty są tego wyraźnym potwierdzeniem”.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.