Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
CEF – rodzaj finansowania

CEF – rodzaj finansowania

CEF - rodzaj finansowania

DOTACJE:

1. PULA 85% DLA KRAJÓW KOHEZYJNYCH

2. PULA OGÓLNA, w sektorze transportu:

A) Dotacje na prace studyjne – 50% kosztów kwalifikowalnych

B) Dotacje na roboty:

D)w odniesieniu do dotacji na systemy i usługi aplikacji tematycznych:

 • w odniesieniu do sieci kolejowych i drogowych w przypadku państw członkowskich niemających sieci kolejowej na swoim terytorium lub w przypadku państwa członkowskiego, lub jego części, z siecią odizolowaną bez dalekobieżnego kolejowego transportu towarowego – 20% kwalifikowalnych kosztów; stawka finansowania może zostać podniesiona do maksimum 30% dla działań związanych z eliminacją wąskich gardeł i do 40% dla działań związanych z odcinakami transgranicznymi i działań poprawiających interoperacyjność kolei;
 • w odniesieniu do śródlądowych dróg wodnych: 20% kwalifikowalnych kosztów; stawka może zostać podniesiona do maksimum 40% dla działań związanych z eliminacją wąskich gardeł i do maksimum 40% dla działań związanych z odcinkami transgranicznymi;
 • w odniesieniu do śródlądowego transportu, połączeń z multimodalnymi platformami logistycznymi i ich rozwoju, w tym połączeń z portami śródlądowymi i morskimi oraz portami lotniczymi, a także rozwoju portów: 20% kwalifikowalnych kosztów;
 • w odniesieniu do działań służących ograniczeniu hałasu powodowanego przez kolejowy transport towarowy, w tym poprzez modernizację istniejącego taboru: 20% kwalifikowalnych kosztów
 • w odniesieniu do lepszego dostępu do infrastruktury transportowej dla osób niepełnosprawnych: 30% kosztów kwalifikowalnych robót adaptacyjnych, które nie mogą przekraczać w żadnym wypadku 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych robót;
 • w odniesieniu do działań wspierających nowe technologie i innowacje we wszystkich rodzajach transportu: 20% kwalifikowalnych kosztów;
 • w odniesieniu do działań wspierających transgraniczne odcinki dróg: 10% kosztów kwalifikowalnych;

C) W odniesieniu do dotacji na systemy i usługi aplikacji technicznych

 • w odniesieniu do naziemnych elementów ERTMS, systemu SESAR, RIS i VTMIS: 50% kwalifikowalnych kosztów;
 • w odniesieniu do naziemnych elementów ITS dla sektora drogowego: 20% kwalifikowalnych kosztów;
 • w odniesieniu do pokładowych elementów ERTMS: 50% kosztów kwalifikowalnych;
 • w odniesieniu do pokładowych elementów systemu SESAR, RIS, VTMIS i ITS sla sektora drogowego: 20% kwalifikowalnych kosztów, do wysokości połączonego pułapu wynoszącego 5% zasobów budżetowych, o których mowa w art. 5 ust.1 lit. a);
 • w odniesieniu do działań wspierających rozwój autostrad morskich: 30% kwalifikowalnych kosztów;
 • w odniesieniu do systemów aplikacji telematycznych, innych niż te wymienione w ppkt. I-IV, usług transportu towarowego i bezpiecznych miejsc parkingowych w ramach drogowej sieci bazowej: 20% kosztów kwalifikowalnych

D) W sektorze energii wartość unijnej pomocy finansowej energii wartość unijnej pomocy finansowej nie może przekraczać 50% kwalifikowalnych kosztów prac studyjnych lub robót. Stawki finansowania mogą zostać podniesione do maksymalnie 75% dla działań, które w oparciu o dowody, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 347/2013, zapewniają wysoki poziom regionalnego lub ogólnounijnego bezpieczeństwa dostaw, zwiększają poziom solidarności w Unii lub obejmują wysoce innowacyjne rozwiązania.

E) W sektorze telekomunikacji kwota unijnej pomocy finansowej nie może przekraczać:

 • W odniesieniu do działań w zakresie usług ogólnych:75% kosztów kwalifikowalnych;
 • w odniesieniu do działań horyzontalnych, w tym tworzenia map infrastruktury, programów twinningowych i pomocy technicznej: 75% kosztów kwalifikowalnych

Platformy usług podstawowych są zasadniczo finansowane poprzez zamówienia. W wyjątkowych przypadkach mogą być one finansowane za pomocą dotacji pokrywającej do 100% kosztów kwalifikowalnych, bez uszczerbku dla zasady współfinansowania.

F) Kwota pomocy finansowej przydzielanej na wybrane działania jest dostosowywana w oparciu o analizę kosztów i korzyści dla każdego projektu, dostępność unijnych zasobów budżetowych oraz konieczność maksymalnego zwiększenia efektu dźwigni finansowania unijnego.

INSTRUMENTY ZWROTNE:

 • Instrumenty kapitałowe, takie jak fundusze inwestycyjne – 33% wielkości funduszu kapitałowego.
 • Pożyczki
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.