Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
CEF – opis programu

CEF – opis programu

CEF - opis programu

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Transport, energetyka, telekomunikacja/RPS Mobilne Pomorze, RPS Ekoefektywne Pomorze, RPS Pomorski Port Kreatywnośc

 

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

„Łącząc Europę” jest nowym instrumentem finansowym, który zastąpił program TEN-T. Wspiera rozwój trzech dziedzin – sieci transportowej, energetycznej, a także telekomunikacyjnej. Program ten ma się przyczynić do zrównoważonego wzrostu, który będzie sprzyjał integracji społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności. Dotyczy to wzrostu konkurencyjności, a także spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Ponadto zostanie utworzone środowisko sprzyjające inwestycjom prywatnym i publicznym, poprzez połączenia ich środków finansowych oraz bezpośredniego wsparcia UE. Wyniki będą mierzone ilością inwestycji publicznych i prywatnych, zaangażowanych w projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Fundusz ma również pomóc państwom unijnym w osiągnięciu celów tzw. 20-20-20, wyznaczonych w Strategii Europa 2020, tzn.:

  • Ograniczenia emisji CO2 co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r.
  • Zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do całkowitego zużycia energii o 20%.
  • Zwiększenia efektywności użycia energii o 20%.

Główny priorytet programu to:

  • Wzmocnienie rynku europejskiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla inwestycji kolejnych

W programie nie istnieje możliwość korzystania z pomocy publicznej. Instytucją Zarządzającą programu jest bezpośrednio Komisja Europejska, a podmiotem wykonawczym Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA). Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju  opiera się na: Preselekcji – przed złożeniem wniosku do KE, projekt musi uzyskać zgodę państwa członkowskiego, w którym będzie realizowany (w Polsce wiąże się to z przesłaniem wniosku do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju); prowadzeniu monitoringu technicznego i kontroli finansowej działań we współpracy z KE; informowaniu KE o postępach w realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.