Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/06/354438883_210139204856546_6209735129620893384_n.jpg Zarząd z wotum zaufania. To wynik przyjęcia Raportu o stanie województwa pomorskiego za 2022 r.

Zarząd z wotum zaufania. To wynik przyjęcia Raportu o stanie województwa pomorskiego za 2022 r.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podczas LV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Fot. Jacek Sowa
26.06.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
26.06.2023

Na LV Sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 26 czerwca 2023 r., radni przyjęli Raport o stanie województwa pomorskiego w 2022 r. Raport ten wywołał burzliwą debatę. Z tytułu rozpatrzenia raportu Zarząd Województwa otrzymał wotum zaufania. Za było 21 radnych.

Raport opisuje sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2022 r. oraz podsumowuje działania zrealizowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego w 2022 r.

To był trudny rok

Prezentując raport marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, podkreślił, że powstał on za kolejny trudny rok. Tym razem ze względu na atak zbrojny Rosji na Ukrainę, a także skutki pandemii.

– Skutki obu wstrząsów nakładają się na siebie, wpływając na wiele dziedzin życia społeczno-gospodarczego – mówił marszałek Struk.

Przedstawiając opracowanie Mieczysław Struk podkreślił, że ze względu na brak najnowszych danych część informacji dotyczy 2021 r.

Przedsiębiorczy i innowacyjni

Pomorskie utrzymuje 7. pozycję pod względem wielkości PKB i zajmuje 5. miejsce jeśli chodzi o PKB na mieszkańca. Mieszkańcy regionu należą do jednych z najbardziej przedsiębiorczych w kraju. W 2022 r. nasz region zajął 4. miejsce w Polsce pod względem liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności.

– Warto podkreślić, że pomorskie firmy należą do jednych z najbardziej innowacyjnych w kraju, a nakłady na działalność badawczą i rozwojową rosną – tłumaczył Mieczysław Struk.

 

Tu żyje się najlepiej

Z raportu wynika, że nasz region jest dobrym miejscem do życia. W raporcie podkreślono wysoką atrakcyjność osiedleńczą oraz dodatnie saldo migracji.

 – Pomimo najniższego w Polsce spadku liczby ludności, odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym jest wysoki i plasuje Pomorze na 1. miejscu w kraju. Należymy do najbardziej aktywnych zawodowo województw, zajmując na 3. miejsce w Polsce. Co cieszy, stopa bezrobocia spadła i wynosi 4,6 proc.– zaznaczył marszałek województwa.

Wzrosła z kolei liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach. Region ma duży potencjał jeśli chodzi o rozwój usług turystycznych i usług czasu wolnego. Wynika to ze zróżnicowanego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, co podnosi naszą atrakcyjność.

Transport, zdrowie i środowisko

Jeśli chodzi o transport, to w minionym roku kontynuowano modernizację i rozwój infrastruktury.

– Działania Zarządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 r. przyczyniły się do powstrzymania degradacji stanu technicznego dróg wojewódzkich. Ich odsetek w dobrym i zadowalającym stanie technicznym wzrósł do prawie 64,6 proc. – relacjonował marszałek.

Dzięki inwestycjom poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego.

– Rok 2022 to też powrót pasażerów do transportu publicznego, tzn. do poziomu sprzed pandemii – mówił Mieczysław Struk.

Ponownie wzrosło zainteresowanie transportem lotniczym.

Dzięki realizacji wielu inwestycji (m.in.: budowy, rozbudowy szpitali, doposażenie w sprzęt medyczny i wyposażenie), poprawiła się jakość i dostępność do usług medycznych w tzw. szpitalach marszałkowskich. Warto też podkreślić, że region utrzymuje się w ścisłej krajowej czołówce pod względem dostępu do infrastruktury komunalnej – wodociągów i tu region plasuje się na 3. miejscu w kraju, a poziom skanalizowania oraz dostępu mieszkańców do oczyszczalni ścieków daje nam 1. miejsce. Dbamy też o środowisko. Rośnie produkcja i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Co ważne, 60 proc. produkowanej w regionie energii elektrycznej pochodzi ze źródeł OZE, głównie z elektrowni wiatrowych.

Jakość życia mieszkańców Pomorza

Na zlecenie samorządu w 2022 r. w województwie pomorskim rozpoczęto badanie, którego celem jest analiza postaw, zachowań i oczekiwań mieszkańców Pomorza w kontekście budowania tożsamości regionalnej, a także potrzeb społeczno-ekonomicznych. W badaniu zwrócono szczególną uwagę na jakość życia mieszkańców. Co z tego wynika? Aż 90 proc. respondentów jest zadowolonych z aktualnej sytuacji życiowej oraz warunków życia. Mieszkańcy są dumni z bycia Pomorzanami (78 proc.) i czują się mocno związani z regionem, krajem i Europą (60 proc.). Pomorzanie dostrzegają liczne atrakcje jak. np.: potencjał turystyczny, przyrodniczy oraz bogatą historię. Z badania wynika, że do zwiększania zaufania społecznego przyczynia się dialog i konsultację z mieszkańcami. A co wymaga poprawy? Chodzi o ceny mieszkań, zmniejszenie natężenia ruchu drogowego i lepszy dostęp do usług zdrowotnych.

Dokonania Zarządu

W 2022 r. sejmik przyjął 139 uchwał, których realizację w 113 przypadkach powierzył Zarządowi. Kluczowe były negocjacje z KE projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Do wykorzystania w regionie jest ponad 8 mld zł. Ważne były też zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a także przyjęcie przez ZWP regionalnego programu strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji, stanowiącego Regionalny Plan Transportowy dla województwa pomorskiego 2030. Istotna była i pozostaje realizacja Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Podjęto wiele działań skierowanych na realizację jej celów m.in. koordynowano prace związane ze zmniejszeniem zanieczyszczenia środowiska i eutrofizacji wód Morza Bałtyckiego. Rozwijała się Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Kontynuowano współpracę na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Realizowano projekty zdrowotne jak Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży i Pomorskie wspiera, a także kontynuowano przedsięwzięcie Pomorskie e-Zdrowie. Koordynowano proces integracji imigrantów w ramach projektu Pomorskie z Ukrainą. Rozpoczęły się też prace nad Regionalnym Planem Deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych. PKM realizowała elektryfikację linii kolejowej nr 248 i 253. Kontynuowano rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 224. Podpisano umowę na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych. Otrzymano dofinansowanie do zakupu pojazdów hybrydowych.

Pomimo gorącej dyskusji, Zarząd z wotum zaufania

Prawie dwie godziny trwała debata nad raportem. Była niezwykle burzliwa. Radni gorąco spierali się o to, kto wniósł większe zasługi w sukcesy regionu w 2022 r. Nikt jednak nie kwestionował faktu, że województwo pomorskie jest regionem sukcesu. Jako pierwszy głos w debacie zabrał przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Barzowski.

– Dane statystyczne nie kłamią i pokazują, że województwo pomorskie ma się dobrze. To zasługa polityki państwa i nie może być tak, aby samorządy torpedowały działania rządu. Jestem pewien, że za 2022 r. PKB będzie wyższe – mówił Jerzy Barzowski.

Twierdził, że nie jest prawdą, że zagraża nam inflacja, bo – jak zapowiedział – na koniec roku będzie niższa.

–  Mamy dobrą atrakcyjność turystyczną, coraz więcej z nas korzysta z dóbr kultury. Spada bezrobocie. Pomorze jest w dobrej sytuacji, cały czas się rozwija. Niestety według Was (zwrot do Koalicji Obywatelskiej – przyp. red.), to nie jest zasługa rządu. Chciałbym, aby współpraca między rządem a samorządem lepiej się układała – mówił przewodniczący klubu radnych PiS.

Radni opozycji zapowiedzieli, że będą głosowali przeciwko wotum zaufania dla Zarządu Województwa, ponieważ przygotowany przez Zarząd Raport o stanie województwa w 2022 r. za mało chwali rząd.  Na to wskazywały m.in. słowa szefa radnych klubu PiS Jerzego Barzowskiego. Podsumowując raport zaznaczył, że warto, aby w przyszłych raportach zestawić wszystkie działania rządu i samorządu.

– Wtedy być może zagłosowalibyśmy za wotum zaufania. Niestety w tym roku tak nie możemy. Będziemy głosować przeciwko wotum zaufania – zapowiedział Barzowski.

Z kolei Piotr Zwara z klubu radnych Dla Pomorza zaznaczył, że raport dotyczy kolejnego trudnego roku. Pomimo to, Pomorze wciąż jest liderem całego obszaru Południowego Bałtyku. Natomiast Kazimierz Klawiter z klubu radnych PiS podkreśli, podobnie jak Barzowski, że pomorski sukces to sukces rządu polskiego. Jednak dodał, że to też zasługa samorządu województwa pomorskiego i wszystkich samorządów na Pomorzu. Jerzy Kozdroń z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że z raportu jasno wynika, że zamożność mieszkańców wzrasta.

– A marszałek Struk nie przypisuje sobie żadnych zasług, bo to wspólny sukces pracowitych i gospodarnych mieszkańców – podkreślał Kozdroń.

Za raportem i udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Województwa Pomorskiego głosowało 21 radnych. Przeciwnych było 7 radnych.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.