Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium odbyła się podczas IV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 24 czerwca 2024 r.

Wyjątkowa sytuacja

Budżet na 2023 r. został przyjęty 21 grudnia 2022 r. Potem plan finansowy był kilkukrotnie zmieniany i aktualizowany. O ile w poprzednich latach o absolutorium decydowali radni, którzy budżet uchwalali i realizowali, tak z uwagi na wybory samorządowe, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r., w tym roku decyzję o udzieleniu absolutorium musieli podjąć radni nowej kadencji.

Budżet inwestycji

Na początku warto zaznaczyć, że zeszłoroczny budżet był 1,5-krotnie większy niż w 2022 r. To również okres znacznego przyśpieszenia i wzrostu dynamiki w dochodach budżetowych.

– Można powiedzieć, że był to budżet inwestycji, na które przeznaczone było ponad 52 proc. wydatków – opisywał budżet Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

To drugi wynik w skali kraju. Realia gospodarcze 2023 r. były bardzo wymagające i charakteryzowały się wieloma zmiennymi.

– Jednocześnie wysoka nadwyżka operacyjna i sprawne zarządzanie budżetem jest dobra perspektywą dla dalszego rozwoju województwa pomorskiego – podkreślał.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku oceniła dane finansowe zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa bez zastrzeżeń.

Tyle było dochodów

Dochody budżetu ostatecznie wyniosły 2 242 429 201, 10 zł. Wpływy do budżetu dzielą się na dochody własne i zewnętrzne. Najważniejszą pozycją w dochodach własnych są udziały w podatkach PIT i CIT. Dochód z PIT, czyli podatków płaconych przez mieszkańców województwa wyniósł 102 278 014 zł. O wiele większą kwotę, bo wynoszącą 808 425 371 zł, stanowił udział w podatkach CIT, czyli tych, które płacą pomorskie firmy. Jeśli chodzi o dochody zewnętrzne, to wyniosły one 960 785 810, 47 zł. W tej kwocie mieszczą się wszelkie dotacje z budżetu państwa. To np. 142 033 011,95 zł dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej czy 725 395 386,65 zł dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Trzecie źródło dochodów budżetowych to subwencja ogólna składająca się z: subwencji oświatowej, wyrównawczej, regionalnej i części pochodzącej z rezerwy ogólnej. Łącznie z tego źródła do budżetu wpłynęło 268 886 016,60 zł.

A wydatki?

W 2023 r. z budżetu województwa pomorskiego wydanych zostało 2 306 007 642 zł. Największy udział w tej kwocie stanowiły wydatki majątkowe wynoszące 1 205 687 917, 93 zł. Z kolei wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 100 319 724,02 zł. A jak wydatki wyglądają w podziale na działy budżetowe? Tradycyjnie największą pozycją w wydatkach są te, zawarte w dziale Transport i łączność. W 2023 r. kwota ta wyniosła 1 372 792 759,12 zł. To m.in. pieniądze przeznaczane na organizację przewozów kolejowych, finansowanie ustawowych uprawnień do przejazdów ulgowych czy utrzymanie sieci dróg wojewódzkich. Na ochronę zdrowia przeznaczonych zostało 297 811 263,74 zł. Trzecią dużą pozycją w wydatkach budżetu jest dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W tym przypadku wydatki budżetu wyniosły 183 838 619,25 zł.

Szczegółowe dane budżetowe dla wszystkich działów można znaleźć w Sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa pomorskiego za 2023 rok.

Zarząd województwa z absolutorium

Po przedstawieniu sprawozdania, a także pozytywnej opinii komisji rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, odbyło się głosowanie. Ostatecznie 21 radnych województwa zagłosowało za, a 10 przeciw. Oznacza to że Sejmik Województwa Pomorskiego udzielił zarządowi absolutorium.