Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs dla gmin z terenu województwa pomorskiego „Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną”

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs dla gmin z terenu województwa pomorskiego „Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną”

 

Celem Konkursu jest wyłonienie 5 gmin z terenu województwa pomorskiego, zróżnicowanych pod względem społeczno – gospodarczym, które stanowić będą grupę docelową wsparcia projektowego, realizowanego w ramach Projektu. Dzięki wsparciu projektowemu osoby niepełnosprawne zagrożone umieszczeniem w formach instytucjonalnej opieki całodobowej, będą mogły otrzymać opiekę na poziomie lokalnej społeczności.

 

Zgłaszanie gmin odbywa się do dnia 09 lutego 2018 roku poprzez przesłanie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

 

Kompletny wniosek należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs dla gmin z terenu województwa pomorskiego Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną – NIE OTWIERAĆ” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w dni powszednie w godzinach 7.45 – 15.45 lub nadesłać listownie na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk

O zakwalifikowaniu wniosku do konkursu decyduje data jego wpływu.

 

Dokumenty do pobrania:

Pismo do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Wzór Wniosku.

Uchwała Nr24/297/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9.I.2018r.

Regulamin prac Komisji