Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zaproszenie dla pomorskich organizacji pozarządowych

Zaproszenie dla pomorskich organizacji pozarządowych

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.),

Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w roku 2017 w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na lata 2018-2022.  

1.    Celem działania Komisji Konkursowej jest:

1)    weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez departament merytoryczny z której sporządzany jest protokół;
2)    analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów  określonych w ogłoszeniu konkursowym;
3)    przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

2.    W skład Komisji Konkursowej wchodzi:

1)    3 przedstawicieli Urzędu,
2)    3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.    Obowiązki członków Komisji Konkursowej:

1)    członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem;
2)    czynny udział w pracach Komisji;
3)    niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji;

4.    Prawa członków Komisji Konkursowej:

1)    uczestnictwo we wszystkich pracach Komisji;
2)    wgląd do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.

5.    Tryb pracy Komisji Konkursowej:

1)    Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego;
2)    obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;
3)    Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego;
4)    Z obrad Komisji sporządza się protokół, z którym zapoznają się i podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w pracach Komisji. Protokół przedstawia się Zarządowi łącznie z projektem uchwały w sprawie wyboru ofert  i udzieleniu dotacji.

Nabór na członków Komisji Konkursowej odbywa się na załączonym formularzu.  

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy przesłać w terminie od 28 listopada do 06 grudnia 2017 roku:
•    zeskanowane na adres e-mailowy: rops@pomorskie.eu
lub
•    dostarczyć oryginały do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk od pon-pt w godz. 7.30-15.30
•    wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk – decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego
 

Wszelkich informacji udziela Pani Małgorzata Klimaszewska, tel. (58) 32 68 816, m.klimaszewska@pomorskie.eu
oraz Pani Tamara von Wiecka – Olszewska, tel. (58) 32 68 897, t.vonwiecka@pomorskie.eu

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy