Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zamówienia

Zamówienia

Zamówienia

Zamówienie w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej można złożyć:

 

 • osobiście – w WODGiK na ulicy Augustyńskiego 2 w Gdańsku – mapka
 • przesłać wniosek pocztą na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Formularz zamówienia:

 

 

Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznych – tryb dla podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE  informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Marszałek Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to:  wodgik@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 607
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia danych, z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonych w rejestrze publicznym, na podstawie ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570), oraz ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 29) na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO oraz obsługi finansowo-księgowej opłat z wyżej wymienionego tytułu, na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO (w szczególności: ustawa z dnia 29 września 1994r  o rachunkowości).
 4. Pani /Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Czas realizacji zamówienia: 

 • w przypadku zamówień złożonych osobiście dotyczących map drukowanych, materiałów reprodukowanych lub materiałów cyfrowych nie wymagających dużego nakładu pracy przy przygotowaniu, zamówienia są realizowane na miejscu. 
 • zamówienia dotyczące dużej ilości map realizowane są w późniejszych terminach, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Zamówione materiały można odebrać osobiście, otrzymać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmą kurierską (na koszt odbiorcy). W przypadku zamówień na materiały cyfrowe istnieje możliwość wysłania ich drogą elektroniczną (e-mail, ftp) po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami WODGiK w Gdańsku.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (058) 32 68 606, (058) 32 68 607.