Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wodgik
Zamówienia

Zamówienia

Zamówienia

 

Zamówienie w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej można złożyć:

 

 • osobiście – w WODGiK na ulicy Augustyńskiego 2 w Gdańsku – mapka
 • przesłać wniosek pocztą na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Formularz zamówienia:

 

 

Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznych – tryb dla podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE  informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Marszałek Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to:  wodgik@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 607
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia danych, z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonych w rejestrze publicznym, na podstawie ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570), oraz ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 29) na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO oraz obsługi finansowo-księgowej opłat z wyżej wymienionego tytułu, na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO (w szczególności: ustawa z dnia 29 września 1994r  o rachunkowości).
 4. Pani /Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Czas realizacji zamówienia:

 • w przypadku zamówień złożonych osobiście dotyczących map drukowanych, materiałów reprodukowanych lub materiałów cyfrowych nie wymagających dużego nakładu pracy przy przygotowaniu, zamówienia są realizowane na miejscu.
 • zamówienia dotyczące dużej ilości map realizowane są w późniejszych terminach, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Zamówione materiały można odebrać osobiście, otrzymać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmą kurierską (na koszt odbiorcy). W przypadku zamówień na materiały cyfrowe istnieje możliwość wysłania ich drogą elektroniczną (e-mail, ftp) po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami WODGiK w Gdańsku.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (058) 32 68 606, (058) 32 68 607.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.