Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/bbf1ab60-2e99-4ef8-bdf2-d915b2246ff2-1.jpg Cele i Zadania Ośrodka

Cele i Zadania Ośrodka

Celem działania Ośrodka jest prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka.

Ośrodek współpracuje z podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Do zadań ośrodka adopcyjnego należy, w szczególności (zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

 1. Kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzenie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
 2. promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka;
 3. Dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
 4. Współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu
  o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
 5. Udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
 6. Gromadzenie i aktualizowanie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
 7. Przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
 8. Przeprowadzenie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej
  i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;
 9. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 10. Wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
 11. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 12. Wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do przysposobienia dziecka oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
 13. Prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
 14. Prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
 15. Zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
 16. Prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku ponadto, prowadzi bank danych o dzieciach z terenu województwa pomorskiego, oczekujących na przysposobienie, zwany Wojewódzkim Bankiem Danych.