Sesja będzie transmitowana na kanale YouTube.

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego,
  • pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, drogi wojewódzkiej nr 225 na terenie miasta Pelplin,
  • udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Chojnice w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego (Odcinek I od km 0+114,00 do km 1+944,5 oraz Odcinek II od 2+652,26 do km 4+300,00),
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego,
  • udzielenia miastu i gminie Prabuty pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala Specjalistycznego w Prabutach.

Ponadto, będzie omówione wykonanie budżetu województwa pomorskiego za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Cały program sesji dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.