Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO w Krakowie

XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO w Krakowie

 

Spotkaniu z udziałem Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności oraz osób odpowiadających w samorządach za współpracę z organizacjami pozarządowymi towarzyszyła refleksja nad stosowaniem od 15 lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach forum dyskutowano także o projektach rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w tym analizowano projekt rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Uczestnicy spotkania rekomendowali potrzebę doprecyzowania i modyfikację poszczególnych zapisów we wzorach konsultowanych dokumentów oraz dodaniu   czytelnych informacji użytecznych przy ich wypełnianiu.