Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wybory do Pomorskiej Rady Działalność Pożytku Publicznego

Wybory do Pomorskiej Rady Działalność Pożytku Publicznego

 

Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”
(dostępny w plikach do pobrania – Załącznik nr 1 do Trybu) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

  1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;
     
  2. za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27,
    80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.

 

Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:

  1. imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie ze wzorem określonym w plikach do pobrania (Załącznik nr 3 do Trybu);
  2. oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w plikach do pobrania (Załącznik nr 1 do uchwały Nr 305/35/19 z dn. 02.04.2019).

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 20 kwietnia br. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji udziela: Jarosław Rutkowski, tel. 58 32 68 894, email: j.rutkowski@pomorskie.eu

W załączeniu: