Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/06/PLAC-ZABAW-NOWE.jpg Wielkie zmiany w Skarszewach. Wszystko dzięki unijnym projektom za prawie 21 mln zł

Wielkie zmiany w Skarszewach. Wszystko dzięki unijnym projektom za prawie 21 mln zł

Mat. prasowy Urzędu Miejskiego w Skarszewach
29.06.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
29.06.2023

Utworzenie Lokalnego Centrum Usług Społecznych oraz rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP. To dwa duże projekty realizowane w ostatnich latach w Skarszewach przy wsparciu funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jak dzięki nim zmieniło się to miasto?

Uroczyste podsumowanie unijnych projektów w Skarszewach odbyło się 28 czerwca 2023 r. W wydarzeniu wziął udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Lepszy dostęp do usług społecznych

Pierwszy projekt, realizowany przez Stowarzyszenie Integracja Na Plus, obejmował utworzenie Lokalnego Centrum Usług Społecznych w Skarszewach. Jego celem była poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania i sąsiedzkich, asystenckich oraz do miejsc opieki wytchnieniowej. Dzięki temu w placówce z pomocy będą mogły skorzystać osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dodatkowo, w ramach projektu przebudowano i wyremontowano jeden z obiektów w mieście na rzecz mieszkań wspomaganych. Na potrzeby Lokalnego Centrum Usług Społecznych zaplanowano również zakup wyposażenia oraz busa.

Łącznie wartość tego projektu wyniosła ponad 5,2 mln zł, z czego ponad 4,5 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WP 2014-2020.

Lepsze warunki do mieszkania i spędzania czasu wolnego

Drugi projekt realizowany w Skarszewach skupił się na rewitalizacji. Na obszarze Starego Miasta oraz w okolicach nieczynnego dworca kolejowego wyremontowano budynki mieszkalne oraz przebudowano ulice razem z infrastrukturą podziemną (tj. siecią wodociągową, kanalizacją deszczową i sanitarną). Pojawiły się nowe chodniki dla pieszych i parkingi dla samochodów. Prace objęły też stworzenie miejsc do spędzania czasu przez mieszkańców, w tym powstanie nowego placu zabaw oraz zagospodarowanie brzegu rzeki Wietcisa z budową kładki pieszej.

Na rewitalizowanym obszarze realizowane są również działania służące integracji i aktywizacji społecznej. W tym celu utworzono Centrum Wspierania Rodziny, które obejmuje prowadzenie wsparcia dziennego dla dzieci i młodzież oraz centrum usług asystenckich i opiekuńczych skierowanego w szczególności do seniorów i osób niepełnosprawnych. Ze wsparcia korzystają tam też rodziny. Formą pomocy są m.in. grupy wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz młodzieży z problemami agresji i uzależnień, a ponadto poradnictwo specjalistyczne i rodzinne, pomoc prawna, terapia psychologiczna oraz wsparcie asystenta rodziny.

Łącznie wartość tego projektu wyniosła ponad 15,5 mln zł, z czego ponad 7,6 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WP 2014-2020.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.