Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Warsztaty rozwijające kompetencje pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

Warsztaty rozwijające kompetencje pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

 

Zakres tematyczny warsztatu obejmował narzędzia i metody pracy stosowane w aktywizacji społeczno-zawodowej osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz biernych zawodowo:  Genogram i Ekogram jako narzędzia do diagnozy i pogłębienia wiedzy o sytuacji związanej z problemem Klienta i  jego rodziny oraz relacji i powiązań rodzinnych w kontekście podejścia systemowego.

Dziękujemy za zaproszenie i aktywny udział w warsztacie.

Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach RPO WP Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 06. Integracja – Działanie 06.03. Ekonomia społeczna – Poddziałanie 06.03.03. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej. Zadanie 3 Projektu: Inicjowanie współpracy JSPS, IRP, PES i OWES na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.