Transgraniczne Trakty

 

Transgraniczne Trakty

Nazwa instytucji realizującej projekt:
Beneficjent Wiodący: Województwo Pomorskie
Beneficjent: Bałtyjski Okręg Miejski
Łączna wartość projektu partnerskiego: 2 268 054,48 EUR

Realizacja Projektu, ze względu na znaczny poziom złożoności oraz rozpiętości geograficznej, odbywa się w formule partnerskiej. W tym celu Beneficjenci podpisali umowę partnerską. Dokument określa prawa i obowiązki każdego Beneficjenta, definiuje funkcje i zadania w projekcie, wzajemne zobowiązania i zakres odpowiedzialności.

Wartość projektu i źródło dofinansowania ( w części dotyczącej Województwa Pomorskiego):
Wartość całkowita – 1 291 963,91 EUR
Dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2014-2020 – 1 162 767,52 EUR (90%)

Wartość projektu i źródło dofinansowania ( w części dotyczącej Bałtyjskiego Okręgu Miejskiego):
Wartość całkowita – 976 090,57 EUR
Dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2014-2020 – 878 481,51 EUR  (90%)

Planowany termin realizacji projektu partnerskiego:
01.07.2020 – 31.12.2022

Zakres, cel i planowane efekty projektu:

Głównym celem Projektu jest wzrost poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawa stanu infrastruktury drogi wojewódzkiej nr 501 od km 61+500 do km 64+070 oraz od km 74+610 do km 76+400. W wyniku realizacji projektu zostaną zmodernizowane przedmiotowe odcinki dróg, dzięki czemu znacząco poprawi się ich stan techniczny, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, przekładając się tym samym na redukcje liczby wypadków. Realizacja zadań w tym organizacja roboczych spotkań partnerskich, przyczyni się do wzmocnienia powiązań transgranicznych poprzez popularyzację działań dla poprawy infrastruktury drogowej na terenie państw zaangażowanych w realizację projektu. Dodatkowo Projekt pozwoli na wymianę wiedzy z zakresu pozyskiwania finansowania projektów inwestycyjnych z funduszy zewnętrznych (np. funduszy europejskich).

Zakres zadań Beneficjenta Wiodącego (Województwo Pomorskie)

– remont drogi wojewódzkiej nr 501 od km 61+500 do km 64+070 oraz od km 74+610 do km 76 +400 (4,36 km)

– nadzór inwestorski;

– organizacja dwóch spotkań roboczych: krajowego i zagranicznego;

– przygotowanie, organizacja działań promocyjnych Projektu, w tym m.in.: festynu promocyjnego, konferencji zamykającej Projekt, stworzenie oraz prowadzenie na serwerze i pod domeną UMWP zakładki dedykowanej Projektowi;

– audyt zewnętrzny Projektu:

– niezbędne tłumaczenia.

Zakres zadań Beneficjenta Wiodącego (Bałtyjski Okręg Miejski)

– remont ulicy Ushakova w Bałtyjsku od ul. Chekhova do ul. Egorova (1,116 km);

– nadzór inwestorski;

– prowadzenie działań informacyjnych i komunikacyjnych na rzecz społeczeństwa na temat Projektu, organizacja festynu promocyjnego Projekt w Rosji;

– audyt zewnętrzny Projektu;

– niezbędne tłumaczenia.

„Ta strona została utworzona i utrzymywana w związku ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Instrumentu Sąsiedztwa. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponosi Województwo Pomorskie i w żadnym wypadku nie może ona być uważana za odzwierciedlającą oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu są dostępne na stronie:
https://pomorskie.eu/transgraniczne-trakty-2