Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stypendia w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” na rok szkolny 2020/2021

Stypendia w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” na rok szkolny 2020/2021

Fot. ©Depositphotos/fikmik

Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierający naukę na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa osoba realizująca zadania opiekuna pedagogiczno-metodycznego określone we wniosku o dofinansowanie jednego z projektów tworzących przedsięwzięcie strategiczne „Zdolni z Pomorza”. Lista opiekunów pedagogiczno-metodycznych dostępna jest na portalu zdolnizpomorza.pl. Uwaga – powiat bytowski nie realizuje projektu wchodzącego w skład przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza”.

Wniosek o stypendium opracowywany jest dla zespołu projektowego – grupy minimum dwóch uczniów wspólnie realizujących projekt konkursowy na potrzeby „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

1) w roku szkolnym 2020/2021 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

2) w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;

3) jest objęty wsparciem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK), a w konsekwencji jest uczestnikiem jednego z 19 projektów realizowanych przez samorząd województwa pomorskiego w partnerstwie z samorządami powiatowymi w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza”;

4) aktywnie korzysta z form wsparcia oferowanych w przedsięwzięciu strategicznym, co rozumiane jest jako łączne spełnienie następujących warunków:

a) posiadanie minimum 60% frekwencji podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego lub uzyskanie pozytywnej opinii mentora w wypadku ucznia objętego opieką mentorską,

b) udział w minimum jednej akademickiej formie wsparcia,

c) udział w minimum jednej regionalnej formie wsparcia.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego, zmienionej uchwałą nr 278/XXI/20 z dnia 26 maja 2020 r. (poniżej publikujemy jego wersję ujednoliconą).

Wskazane we wniosku warunki przyznania stypendium muszą być spełnione łącznie. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków wyświetlony zostanie komunikat. Pola wniosku oznaczone ” * ” są obowiązkowe. W przypadku braku możliwości wpisania danych, w szczególności dotyczących danych osobowych ucznia (np. brak nr lokalu), odpowiednie pole wniosku należy wypełnić znakiem ” – “. Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować w dwóch egzemplarzach.

 

Wymagane do wypełnienia wniosku dane, które należy przygotować przed rozpoczęciem pracy z generatorem:

1. Dane wnioskodawcy (lista opiekunów pedagogiczno-metodycznych dostępna jest na portalu zdolnizpomorza.pl):

1) Nazwa wnioskodawcy (Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w …),

2) Nazwa instytucji realizującej zadania LCNK (nazwa szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej),

3) Imię i nazwisko opiekuna pedagogiczno-metodycznego LCNK.

2. Dane opiekuna zespołu:

1) Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna zespołu,

2) (opcjonalnie) adres e-mail i nr telefonu nauczyciela – opiekuna zespołu.

3. Odrębnie dla każdego z uczniów tworzących zespół projektowy:

1) imię i nazwisko osoby podpisującej oświadczenia i zgody (pełnoletni uczeń, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego),

2) (w wypadku ucznia niepełnoletniego) imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych ucznia,

3) (opcjonalnie) dodatkowy adres e-mail i nr telefonu do rodziców/opiekunów prawnych ucznia,

4) dane ucznia: imię, nazwisko, PESEL, płeć,

5) adres zamieszkania ucznia: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta, miejscowość, powiat, województwo,

6) dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu,

7) informację o typie szkoły i klasie, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020,

8) informację o objęciu opieką przez LCNK,

9) informację o objęciu opieką mentorską (jeśli dotyczy),

10) nazwę uczelni, na której realizowana jest opieka mentorska (jeśli dotyczy),

11) informację o posiadaniu minimum 60% frekwencji podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez LCNK,

12) informację o udziale w minimum 1 akademickiej formie wsparcia: typ formy wsparcia (spotkania akademickie, zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie), opieka mentorska, warsztaty tematyczne/naukowe, e-learning), tytuł/temat/dziedzinę akademickiej formy wsparcia, datę akademickiej formy wsparcia,

13) informację o udziale w minimum 1 regionalnej formie wsparcia: typ formy wsparcia (naukowe konferencje uczniowskie, spotkania i warsztaty autorskie, obozy naukowe, liga zadaniowa, konkurs projektów, warsztaty projektowe), tytuł/temat/dziedzinę regionalnej formy wsparcia, datę regionalnej formy wsparcia,

14) informację o planowaniu pobierania nauki na terenie województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.

4. Dane projektu:

1) liczba członków zespołu projektowego,

2) tytuł projektu,

3) obszar dziedzinowy projektu (matematyczno-fizyczno-informatyczny, biologiczno-chemiczny, kompetencji społecznych).

5. Opis projektu konkursowego:

1) wymagane dane wskazane są we wzorze do pobrania (zgodnie z którym należy przygotować załącznik nr 3 do papierowej wersji wniosku):

a) wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie DOCX,

b) wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie ODT.

 

W celu złożenia wniosku należy:

1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;

2. przygotować załącznik nr 3 do wniosku – „Opis projektu konkursowego”, opracowany zgodnie z wzorem do pobrania:

1) wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie DOCX,

2) wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie ODT;

3. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);

4. wydrukować wniosek z załącznikami w 2 kopiach;

5. wydrukować „Opis projektu konkursowego” w 2 kopiach;

6. we wskazanych miejscach opatrzyć wniosek oraz załączniki do wniosku:

1) pieczęcią wnioskodawcy,

2) podpisem wnioskodawcy,

3) podpisem pełnoletniego ucznia, a w wypadku ucznia niepełnoletniego podpisem rodzica/opiekuna prawnego (podpisy składane są odrębnie dla każdego z członków zespołu projektowego),

4) podpisem nauczyciela – opiekuna zespołu,

5) podpisem mentora (jeśli dotyczy).

7. jeden egzemplarz wniosku złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 31 lipca 2020 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium Zdolni z Pomorza”.

8. zachować drugi egzemplarz wniosku u wnioskodawcy!

 

Załączniki do wniosku:

Załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium – stanowi integralną część wniosku;

Załącznik nr 2 do wniosku – informacja na temat objęcia opieką przez LCNK oraz aktywności ucznia w ramach przedsięwzięcia strategicznego, potwierdzona przez wnioskodawcę – stanowi integralną część wniosku;

Załącznik nr 3 do wniosku – opis projektu konkursowego, opracowany zgodnie z wzorem do pobrania:

1) wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie DOCX,

2) wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie ODT;

Załącznik nr 4 do wniosku – opinia mentora – jeśli uczeń ma przyznaną opiekę mentorską – stanowi integralną część wniosku.

 

Do pobrania:

1) Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” dla uczniów – za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020 (ujednolicony).

2) Regulamin „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, załącznik nr 1 do regulaminu (wskazówki dla uczestników)załącznik nr 2 do regulaminu (harmonogram).

3) Wzór dokumentu stosowany w sytuacji, gdy liczba członków zespołu projektowego przekracza 10 os.: DOCODT.

4) Infografika

Generator wnioskow stypendialnych

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: