Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

STUDIA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

STUDIA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Dla potrzeb planowania przestrzennego, uwzględniającego uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe i ukierunkowanego na zrównoważony rozwój struktur przestrzennych, istotnym elementem jest rozpoznanie i zachowanie unikatowości obiektów przyrodniczych i zasobów krajobrazowych. W załączonym opracowaniu skupiono się na Obszarze Matropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, prezentując jego walory przyrodniczo-krajobrazowe. Licznie występują tu unikatowe systemy i obiekty przyrodnicze oraz rzadkie w skali kraju i Europy walory krajobrazowe. Jednocześnie obszar ten podlega szczególnie dużej presji antropogenicznej, wywieranej przez procesy zagospodarowania przestrzennego. Ochrona najbardziej unikatowych wartości wynika nie tylko z koniczności zachowania zrównoważonego rozwoju regionu, ale także z zobowiązań Polski na arenie międzynarodowej, wśród których wymienić należy przede wszystkim obowiązek ustanowienia i ochrony sieci obszarów Natura 2000 (regulowany dyrektywami Unii Europejskiej – „ptasią” i „siedliskową”), jak i zakresu deklaracji wynikających z ratyfikowania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy.

Pierwsza część materiału dotyczy zasobów i walorów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem biotycznych elementów środowiska, których stopień zachowania zasługuje na objęcie ochroną prawną. Opisane w tej części propozycje ustanowienia przyrodniczych obszarów chronionych, bezpośrednio wpisują się w treść przygotowywanych przez gminy dokumentów planistycznych, kierując uwagę na cenne, a dotychczas nie chronione obszary.  Część druga – dotyczy zasobów krajobrazowych w ujęciu wizualno-estetycznym – zarówno w odniesieniu do przestrzeni województwa jak i Obszaru Metropolitalnego. 

Przedstawione zagadnienia dotyczą identyfikacji, waloryzacji oraz oceny zasobów, a także zawierają rekomendacje w zakresie ich ochrony i kształtowania.

 

Pobierz:

 STUDIA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO