Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko z dnia 28 czerwca w sprawie oceny bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa pomorskiego w świetle reformy Państwowego Ratownictwa Medycznego

Stanowisko z dnia 28 czerwca w sprawie oceny bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa pomorskiego w świetle reformy Państwowego Ratownictwa Medycznego

Stanowisko z dnia 28 czerwca w sprawie oceny bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa pomorskiego w świetle reformy Państwowego Ratownictwa Medycznego

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 czerwca 2018 r.

dot. oceny bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa pomorskiego  
 w świetle reformy Państwowego Ratownictwa Medycznego

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw od 1 kwietnia 2019 r. tj. od nowego konkursu ofert ratownictwo medyczne będzie kontraktowane w oparciu o rejony operacyjne, tożsame
z obszarami działania dyspozytorni medycznych. Oznacza to konieczność zawarcia umów przez POW NFZ wyłącznie z 2 dysponentami Zespołów Ratownictwa Medycznego obejmującymi cały obszar województwa pomorskiego, w miejsce obecnie obowiązujących
19 umów.

Od 1 kwietnia 2019 r. o zawarcie umowy z NFZ będą mogły ubiegać się wyłącznie podmioty

o statusie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub jednostki budżetowej lub spółki kapitałowej, w której co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej. Do 31 grudnia
2020 r. możliwe będzie zawarcie umowy z podmiotem niepublicznym w sytuacji, gdy nie uda się wyłonić podmiotu publicznego.

 

Spowoduje to szereg zmian organizacyjnych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie pomorskim. Dlatego też dysponenci Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) powinni już teraz przygotować się do planowanych konkursów (podwykonawstwa dla dużych stacji lub konsorcja). Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (UD29) wojewoda zamieszcza w planie wykaz podmiotów leczniczych, z którymi dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zawrze umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego. W zakresie kryteriów jakimi będzie się kierował wojewoda dokonując wyboru przyszłych dysponentów ZRM planuje się, że w pierwszej kolejności będą preferowane zespoły ratownictwa medycznego, które nie są komórkami organizacyjnymi podmiotów leczniczych udzielających całodobowych i stacjonarnych świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Z dotychczasowych obserwacji PUW wynika, że szpitale pomimo wypracowanego na ratownictwie medycznym zysku nie inwestują w ratownictwo medyczne – mają słabszy sprzęt, starsze ambulanse oraz niższe stawki dla personelu medycznego niż samodzielne stacje pogotowia ratunkowego. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2021 roku dyspozytornie medyczne będą podlegały wojewodom a najpóźniej od 1 stycznia 2028 roku planuje się, aby była 1 dyspozytornia medyczna w województwie.

 

Zdaniem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW obecnie Wojewoda planując, organizując, koordynując i nadzorując system RM na terenie województwa nie ma narzędzi umożliwiających stałe podnoszenie jakości systemu z uwagi na zmieniających się dysponentów ZRM. Z uwagi na to, że dysponenci ZRM są często również dysponentami szpitali, środki przeznaczone na funkcjonowanie ZRM są wydatkowane na jednostki szpitalne, a ZRM bywają wykorzystywane przez podmiot leczniczy do transportów międzyszpitalnych. Dlatego też zdaniem PUW zorganizowanie Wojewódzkich Stacji Ratownictwa Medycznego wprowadziłoby obniżenie kosztów i podniesienie jakości udzielanych świadczeń oraz umożliwiłoby Wojewodzie realną organizację, koordynację
i nadzór nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Ponadto według Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowanie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego jako służby państwowej umożliwiłoby podniesienie jakości posiadanego sprzętu w systemie PRM (centralne przetargi na sprzęt) oraz ustabilizowałoby kwestię w zakresie zatrudnienia personelu.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku uznając wysiłek państwowych władz centralnych i regionalnych w zakresie poprawy funkcjonowania Ratownictwa Medycznego zauważa szereg problemów bieżących wymagających pilnego załatwienia a dotyczących m.in.:

  1. protestu ratowników medycznych w największej w województwie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku (sprawy płacowe),
  2. odmowy Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku podpisania kończących się z dniem 30.06.2018 r. umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego w 2 rejonach operacyjnych  (5,252 ZRM) na dotychczasowych warunkach finansowych,
  3. aneksowania obecnie obowiązujących umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego do 31.03.2019 r. z jednoczesnym przygotowywaniem dysponentów ZRM do kontraktowania na nowych zasadach,
  4. problemu w zapewnieniu obsady lekarskiej w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego wynikających z proponowanego wynagrodzenia za pracę,
  5. systemu zachęt dla młodych lekarzy do rozpoczynania szkolenia specjalizacyjnego
    z zakresu medycyny ratunkowej,
  6. konieczności przeanalizowania możliwości zmiany sposobu funkcjonowania ZRM typu S w systemie PRM,
  7. kontroli wydatkowania przez dysponentów ZRM środków pochodzących z dotacji celowych na zadania ZRM i wydatkowania oszczędności powstałych ze środków finansowych przeznaczonych na realizację umów w zakresie ratownictwa medycznego.

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku w obecnej chwili nie widzi istotnychzagrożeń z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom województwa pomorskiego co nie wyklucza konieczności podejmowania niezbędnych działań wskazanych w niniejszym stanowisku.