Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie sytuacji gospodarczej w regionie po nawałnicy w sierpniu 2017 roku

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie sytuacji gospodarczej w regionie po nawałnicy w sierpniu 2017 roku

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie sytuacji gospodarczej w regionie po nawałnicy w sierpniu 2017 roku

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie sytuacji gospodarczej w regionie po nawałnicy w sierpniu 2017 roku

W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. przez teren województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego przemieszczał się układ burzowy tzw. bow echo, charakteryzujący się wyjątkową dla tego rejonu niszczycielską siłą, wytwarzając huraganowe wiatry o sile od 100 do 150 km/godz.

Katastrofa dotknęła mieszkańców naszego regionu niszcząc ich mienie, zmieniając życie i dewastując krajobraz. Dotkliwie odczuły skutki nawałnicy powiaty, gminy i lasy. Dotknięci nieszczęściem zostali mieszkańcy i przedsiębiorcy. Skutki nawałnicy odczuwalne są obecnie i będą jeszcze długo odczuwane w przyszłości.

W dniu  24 maja br.  Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął raport diagnostyczny “Pomorskie po nawałnicy” wraz z wynikającymi z niego rekomendacjami i sposobem ich wdrożenia.  To dokument podsumowujący skutki nawałnicy. Z badanych w raporcie obszarów skutki nawałnicy najbardziej odczuły rolnictwo, leśnictwo, infrastruktura oraz turystyka. Natomiast w obszarze Aktywności gospodarczej i popytu na pracę nie odnotowano istotnego negatywnego wpływu. Zebrane w trakcie prac nad „Raportem…” doświadczenia pozwalają na wypracowanie rozwiązań, które rozszerzą zakres możliwych do podjęcia działań w przypadku takich zdarzeń jak to z sierpnia 2017 roku.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego po zapoznaniu się z treścią raportu  uznaje zawarte w nim rekomendacje za właściwe do zrealizowania.

Analiza raportu i działań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy pozwoliła Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Gdańsku na sformułowanie następujących dodatkowych postulatów uzupełniających raport:

  • W systemie rozwiązań prawnych należy podjąć niezwłocznie działania na rzecz  priorytetowego wykorzystania tam gdzie to jest możliwe infrastruktury kolejowej dla wywozu drewna i innych elementów z obszarów objętych klęskami żywiołowymi. Pozwoli to zminimalizować zniszczenia w ciągu dróg publicznych oraz ograniczy transport wyciętego drewna w ruchu drogowym do niezbędnego minimum co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Obecnie trwa intensywny wywóz drewna z terenów poszkodowanych w nawałnicy. Głównym i najbardziej obciążonym ciągiem komunikacyjnym jest droga wojewódzka nr 235. Bez działań ochronnych i remontowych w ciągu najbliższych lat nastąpi znaczna dewastacja tego odcinka. Możliwości finansowe samorządu województwa i samorządów lokalnych nie są wystarczające dla utrzymania w stanie dobrym zniszczonych dróg.
  • Ze względu na strategiczne znaczenie drogi wojewódzkiej nr 235 (Korne-Chojnice) należy wystąpić z wnioskiem do strony rządowej o zmianę kategorii drogi wojewódzkiej na drogę krajową. Zasadność utworzenia tzw. „centralnego” korytarza transportowego
    w województwie pomorskim, którego częścią jest droga wojewódzka nr 235, została wskazana w opracowaniu „Studium przekształceń struktury techniczno-funkcjonalnej sieci drogowej
    w województwie pomorskim”. Centralny korytarz transportowy byłby również naturalnym uzupełnieniem podstawowej sieci połączeń drogowych naszego województwa.
  • Niezbędnym jest sformułowanie systemu przepisów prawnych pozwalających w sytuacjach kryzysowych na zwiększenie ilości przyjmowanych na składowiska odpadów niebezpiecznych (np. pokrycia dachów wykonanych z azbestu) oraz zniesienie opłat za ich przyjmowanie. Powyższe pozwoli na sprawne usuwanie pozostałości po nawałnicy.
  • Wskazanym jest przygotowanie rozwiązań prawnych obejmujących swym oddziaływaniem przedsiębiorców prywatnych pozwalających w sytuacji klęsk żywiołowych na wsparcie tych podmiotów w procesie dochodzenia do odzyskania dotychczasowych możliwości prowadzenia działalności produkcyjnej i świadczenia usług.