Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie kształtowania sieci szkół zawodowych w województwie pomorskim

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie kształtowania sieci szkół zawodowych w województwie pomorskim

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie kształtowania sieci szkół zawodowych w województwie pomorskim

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie kształtowania sieci szkół zawodowych w województwie pomorskim

Mając na uwadze znaczenie szkolnictwa zawodowego dla harmonijnego rozwoju wszystkich sektorów gospodarki regionu, a tym samym regionalnego rynku pracy, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku dostrzega konsekwentną realizację zapisów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie” w obszarze szkolnictwa zawodowego, a także podkreśla znaczenie działań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie”.

Rada docenia, iż przedsięwzięcie strategiczne Samorządu Województwa Pomorskiego, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) o wartości 76,6 mln euro, stanowiącej największą w kraju kwotę dedykowaną szkolnictwu zawodowemu w ramach środków europejskich dystrybuowanych  na poziomie regionalnym, jest realizowane we współpracy ze wszystkimi powiatami, organizacjami pracodawców, a także instytucjami rynku pracy, służąc wzmocnieniu potencjału pomorskiego szkolnictwa zawodowego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku pozytywnie ocenia realizację od
2014 roku przedsięwzięcia strategicznego, poprzedzoną trwającym ponad rok dialogiem samorządu województwa z samorządami powiatowymi,  pracodawcami i instytucjami rynku pracy. Dialog ten pozwolił na ustalenie zakresu przedsięwzięcia w sposób odpowiadający potrzebom społeczno-gospodarczym województwa pomorskiego, w tym potrzebom wynikającym ze specyfiki regionalnego i lokalnych rynków pracy. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku podkreśla, że wybrany sposób przygotowania przedsięwzięcia strategicznego, wymagający od organów prowadzących szkoły zawodowe opracowania lokalnych koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego, umożliwił efektywne zaplanowanie działań podejmowanych przez poszczególne organy prowadzące szkoły zawodowe objęte przedsięwzięciem, pozytywnie wpłynął na racjonalny podział dostępnych środków finansowych, a także przyczynił się do lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury szkół zawodowych.  Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku za istotne uznaje uwzględnienie w planowaniu przedsięwzięcia strategicznego potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy w obszarze branż kluczowych dla rozwoju regionu.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku pozytywnie również ocenia formułę realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych
w regionie”, opartą o projekty zintegrowane w ramach interwencji prowadzonej z RPO WP 2014-2020, zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, która umożliwiła ścisłe powiązanie działań projektowych, obejmujących zarówno wsparcie uczniów i nauczycieli szkół zawodowych, jak i działań o charakterze infrastrukturalnym, służących modernizacji i doposażeniu szkół zawodowych.  Rada dostrzega, że przyjęte rozwiązanie przyczynia się do zwiększenia odpowiedzialności organów prowadzących za jakość szkolnictwa zawodowego, wpływa na większą trwałość i efektywność podejmowanych działań, a dialog samorządu województwa z samorządami powiatowymi,  organizacjami pracodawców i instytucjami rynku pracy oraz forma realizacji tego przedsięwzięcia poprzez projekty zintegrowane, będące unikatowym w skali kraju procesem, mają pozytywny wpływ na integralność i spójność sieci szkół zawodowych
w województwie pomorskim
.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku w szczególności zwraca uwagę
na widoczne już na obecnym etapie efekty realizacji przedsięwzięcia strategicznego, takie jak:

 1. uruchomienie procesu dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy, w tym potrzeb branż kluczowych o największym potencjale dla rozwoju regionu;
 2. wzmocnienie systemowej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi, m.in. poprzez: tworzenie klas patronackich, włączenie lokalnych pracodawców w proces kształcenia uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego, a także rozwój innych form współpracy, np. przekazywanie szkołom wyposażenia, prowadzenie zajęć przez pracodawców, dostosowywanie form kształcenia ustawicznego pod aktualne potrzeby pracodawców;
 3. zwiększenie zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych;
 4. budowa na poziomie regionu systemu poradnictwa zawodowego, w tym doradztwa edukacyjno-zawodowego, łączącego potencjał szkół i placówek oświatowych z potencjałem instytucji rynku pracy świadczących usługi z zakresu doradztwa zawodowego;
 5. organizowanie we współpracy z pracodawcami form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w oparciu o zdiagnozowane potrzeby;
 6. uruchamianie mechanizmów systemowego włączania pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia oraz promocję oferty edukacyjnej szkół zawodowych, m.in. poprzez udział pracodawców w opracowywaniu programów  praktyk i staży zawodowych, a także w powiatowych targach edukacji i pracy, dniach otwartych szkół, forach dyskusyjnych;
 7. uzyskiwanie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych ułatwiających wejście na rynek pracy, m.in. poprzez realizację dodatkowych praktyk i staży zawodowych oraz udział w dodatkowych kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych;
 8. zapoznawanie uczniów z nowoczesnymi technologiami, m.in. poprzez udział uczniów
  w wizytach studyjnych, organizowanych we współpracy z pracodawcami lub szkołami wyższymi;
 9. uruchomienie procesu tworzenia lokalnych systemów badania losów absolwentów;
 10. doposażenie i wyposażenie – z uwzględnieniem opinii  pracodawców i adekwatnie do wyposażenia zakładów pracy – pracowni kształcenia zawodowego, w tym pracowni w centrach kształcenia praktycznego;
 11. rozpoczęcie racjonalnej modernizacji i rozbudowy infrastruktury szkół zawodowych;
 12. doposażenie istniejących oraz wsparcie uruchamiania nowych ośrodków egzaminacyjnych
  w zawodach.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku  dostrzega jednocześnie, że realizacja przedsięwzięcia strategicznego przekłada się na zmianę wizerunku szkoły zawodowej jako szkoły nowoczesnej, gwarantującej wysoką jakość nauczania i właściwe przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, pozytywnie oceniając realizację przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie”, dostrzega potrzebę dalszego monitorowania sytuacji w pomorskim szkolnictwie zawodowym oraz konieczność kontynuowania wsparcia szkolnictwa zawodowego na Pomorzu.