Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 października 2018 r. dotyczące aktualnej sytuacji w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 października 2018 r. dotyczące aktualnej sytuacji w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 października 2018 r. dotyczące aktualnej sytuacji w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 października 2018 r.
dotyczące aktualnej sytuacji w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, w oparciu o przedstawione przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku materiały stwierdza, że:

  1. Samorząd Województwa Pomorskiego jest podmiotem tworzącym dla 14 podmiotów leczniczych, w tym 8 spółek kapitałowych, 6 SP ZOZ oraz 1 jednostki budżetowej,
  2. pomimo podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w stosunku do podległych podmiotów leczniczych szeregu rodzaju działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych nie nastąpiła trwała poprawa ich wyników finansowych na poziomie działalności podstawowej,
  3. obecny poziom środków finansowych przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia nie jest wystarczający do pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych, w tym lawinowo rosnących kosztów pracy, których wysokość wynika m.in. z podejmowanych zmian ustawowych (pochodne zaliczane w koszty szpitali) oraz rosnących kosztów usług i zapowiadanych podwyżek energii elektrycznej,
  4. łącznie ujemny wynik finansowy szpitali na dzień 31.08.2018 roku wynosił blisko 74 mln zł. w tym spółki -72, 4 mln zł.  oraz szpitale psychiatryczne -1,6 mln zł.

W ramach wprowadzonego systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wszystkie podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego posiadają gwarancję finansowania z NFZ. Pomimo tego należy podkreślić, że:

  1. w nowym systemie finansowania świadczeń umowy objęte tzw. ryczałtem nie przewidują świadczeń ponad limitowych. Oznacza to, że na zarządy szpitali spadła odpowiedzialność za wydłużające się kolejki do świadczeń medycznych i pogarszające się wyniki finansowe szpitali w ramach działalności ryczałtowej,
  2. kontrakty szpitali psychiatrycznych zawierane w ramach konkursów na świadczenia w zakresie psychiatrii i terapii uzależnień nie gwarantują pokrycia pełnych kosztów prowadzonej działalności, co może skutkować ograniczeniem świadczeń i pogorszeniem wyników finansowych szpitali,
  3. zmianom systemowym w zakresie sposobu kontraktowania świadczeń zdrowotnych od kilku lat towarzyszą ustawowe zmiany określające poziom wynagrodzeń różnych grup pracowników ochrony zdrowia wprowadzane w sposób niezsynchronizowany w czasie z zastosowaniem różnej metodologii w zależności od grupy zawodowej generując niezadowolenie i frustracje pracowników szpitali. Część kosztów podwyżek w tym np. pochodne od wynagrodzeń nie jest pokrywana z budżetu centralnego i będzie generować dodatkowe koszty dla podmiotów leczniczych, co zdecydowanie wpłynie na pogorszenie ich wyników finansowych,
  4. realizowane jest współfinansowanie przez władze Województwa Pomorskiego zadań inwestycyjnych podległych podmiotów leczniczych. Inwestycje realizowane w latach 2014-2018 wyniosły łącznie 490 mln zł w tym wkład Samorządu Województwa Pomorskiego osiągnął poziom 273 mln zł. oraz udział środków z UE wyniósł 179 mln zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu państwa i wkładów własnych szpitali. Województwo Pomorskie znajduje się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem średnich wydatków na ochronę zdrowia ze środków własnych na mieszkańca w latach 2006-2015.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego podkreśla, że dla sprawnego funkcjonowania szpitali w systemie opieki zdrowotnej niezbędna jest opieka ambulatoryjna. Wprowadzone zmiany w zakresie funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki chorych nie wpłynęły znacząco na poprawę funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych, które nadal są oblężone przez pacjentów i nie pokrywają swoich kosztów przychodami. Nadal niewydolna jest współpraca pomiędzy POZ, AOS i szpitalami. Wobec powyższego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zadeklarował, że zarządzane przez niego spółki medyczne zorganizują ambulatoria chirurgiczne, w których mogłyby być przyjmowane osoby z lżejszymi urazami, co znacząco odciążyłoby szpitalne oddziały ratunkowe w przypadku uzyskania gwarancji ich finansowania przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, pozytywnie oceniając podejmowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego działania, jednocześnie stoi na stanowisku, że bez zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia poprzez zwiększenie dla województwa pomorskiego przydziału środków z NFZ oraz poprawę wyceny niektórych świadczeń medycznych nie nastąpi trwała poprawa sytuacji finansowej szpitali.