Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie doskonalenia kompetencji pomorskich nauczycieli kształcenia zawodowego

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie doskonalenia kompetencji pomorskich nauczycieli kształcenia zawodowego

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie doskonalenia kompetencji pomorskich nauczycieli kształcenia zawodowego

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie doskonalenia kompetencji pomorskich nauczycieli kształcenia zawodowego

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku podtrzymuje przyjęte stanowisko z 27 września 2018 r. w sprawie kształcenia i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach, za pilne uznając budowę systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu opartego na współdziałaniu uczelni, wojewódzkich placówek doskonalenia, pracodawców, dyrektorów szkół oraz innych podmiotów, w tym instytucji rynku pracy, zainteresowanych rozwojem szkolnictwa zawodowego. Coraz szybszy, niezwykle dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Pomorza sprawia, że przed nauczycielami kształcenia zawodowego stawiane są coraz większe wyzwania. Dlatego też Rada uważa, że w dalszym ciągu niezbędne jest doskonalenie warsztatu pracy tych nauczycieli, w szczególności w zakresie nabywania kompetencji miękkich i przyswajania umiejętności ich kształtowania u uczniów. Równie ważne jest doskonalenie metod i form pracy dydaktycznej odpowiadających zmieniającym się potrzebom uczniów, a także dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku pozytywnie ocenia dotychczasowe działania podejmowane w tym zakresie przez wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Jednocześnie Rada rekomenduje wprowadzenie prawnych i finansowych rozwiązań umożliwiających nabywanie kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego w trakcie studiów w szkołach wyższych zawodowych, warunkujących nauczanie przedmiotów zawodowych przez absolwentów tych szkół.

Rada za szczególnie ważne uznaje stworzenie na poziomie kraju i regionów optymalnych warunków rozwoju specjalistycznych umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego oraz aktualizowania już posiadanej przez nich wiedzy fachowej. W proces ten winne być włączone wojewódzkie placówki doskonalenia, do których zadań powinno należeć m.in. tworzenie sieci doradców metodycznych dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Rada pozytywnie ocenia kierunek obecnie wprowadzanych zmian w obszarze szkolnictwa zawodowego, szczególnie w zakresie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, który umożliwia nabywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności oraz aktualizowanie posiadanych kompetencji. Za cenne uważa wprowadzenie nowej formy doskonalenia w postaci obowiązkowych szkoleń branżowych, które od września 2019 r. będą realizowane w obowiązkowym wymiarze 40 godzin w przedsiębiorstwach związanych z nauczanym zawodem przez uczestnika szkolenia. Rada za pilne uznaje jednak doprecyzowanie ram organizacyjno-prawnych oraz finansowych, które umożliwią realizację tych szkoleń w sposób planowy i systematyczny.

Jednocześnie Rada dostrzega potrzebę wprowadzenia systemu zachęt skierowanych do pracodawców, aby przyjęte 40-godzinne obligatoryjne branżowe szkolenie nauczycieli kształcenia zawodowego realizowane było w nowoczesnych i profesjonalnie zarządzanych przedsiębiorstwach związanych ze specjalnością nauczyciela odbywającego szkolenie.

Dostrzegając potrzeby współczesnego rynku pracy, a także wynikające stąd wyzwania stojące przed nauczycielami teoretycznych przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu oraz instruktorami praktycznej nauki zawodu, jak również mając na uwadze przyjęte zmiany w systemie oświaty, Rada rekomenduje:

  • stworzenie sieci zawodowych szkół referencyjnych, posiadających modelowe rozwiązania w szczególności w zakresie organizacji i kształcenia uczniów oraz doskonalenia nauczycieli zawodu;
  • weryfikację zasad odbywania obowiązkowych 40-godzinnych szkoleń branżowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, w szczególności nauczycieli języka obcego zawodowego oraz nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania kilku kwalifikacji zawodowych z danego zawodu;
  • powołanie, z zapewnieniem pełnego finansowania, sieci doradców metodycznych nauczycieli kształcenia zawodowego;
  • stworzenie, opracowanej na podstawie jednolitych kryteriów, bazy przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych zainteresowanych realizacją 40-godzinnych obligatoryjnych branżowych szkoleń nauczycieli kształcenia zawodowego;
  • objęcie systemową opieką merytoryczną przez uczelnie i wojewódzkie placówki doskonalenia pracodawców zainteresowanych realizacją 40-godzinnych obligatoryjnych branżowych szkoleń nauczycieli kształcenia zawodowego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku uznaje za konieczne podjęcie rozmów na poziomie państwa w sprawie zapewnienia finansowania regionalnego systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego uwzględniającego sieć szkół referencyjnych oraz sieć doradców metodycznych kształcenia zawodowego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, mając na uwadze oczekiwania środowiska oświatowego oraz ogólne zasady praworządności, apeluje o wprowadzanie nowych regulacji prawnych z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz  organom prowadzącym te szkoły należyte przygotowanie pracy szkół pod kątem programowym i organizacyjnym. Rada za właściwe uznaje także zapewnienie mechanizmów systemowego wsparcia dyrektorów szkół zawodowych w całym procesie organizacji pracy tych szkół.

Jednocześnie Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku zapewnia o gotowości włączenia się przedstawicieli Rady, pracujących w jej ramach zespołów, w prace nad rozwiązaniami w zakresie budowania systemu doskonalenia pomorskich nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Do pobrania:
Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie doskonalenia kompetencji pomorskich nauczycieli kształcenia zawodowego