Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko z dn 25.01.18 w sprawie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie oświaty w Polsce

Stanowisko z dn 25.01.18 w sprawie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie oświaty w Polsce

Stanowisko z dn 25.01.18 w sprawie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie oświaty w Polsce

Stanowisko

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie oświaty w Polsce

 

 1. Z przedstawionych Radzie informacji wynika, że problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz o specyficznych potrzebach edukacyjnych dotyczą znacznej części rocznych populacji uczniów i stanowią istotny problem społeczny, niekiedy zbytnio zmarginalizowany.
 2. Aktualne przepisy prawa oświatowego, w tym rozporządzenia o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o systemie orzecznictwa oraz o organizacji kształcenia specjalnego i sposobach jego finansowania, dają wszechstronne możliwości organizacji opieki, wychowania i nauki uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stan prawny po zmianach
  i uzupełnieniach z roku 2017 jest na miarę europejską i jest ważnym wkładem Polski w dziedzinę wsparcia i edukację osób niepełnosprawnych.
 3. Do działań na rzecz tej kategorii uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych należy w większym niż dotychczas stopniu przygotować i włączyć rodziców, nauczycieli, samorząd terytorialny, przedsiębiorców i innych partnerów szkoły.
  1. Istotną grupą, która potrzebuje wsparcia i wyposażenia w rzetelną wiedzę o zmianach
   w orzecznictwie w edukacji są lekarze współpracujący z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
  2. Ważnym problemem jest umożliwienie aktywności zawodowej tej grupie społecznej po zakończeniu edukacji szkolnej. Rozważania w tym zakresie wymagają wspólnego działania przedsiębiorców i władz samorządowych w gminach i powiatach na terenie których lokalizowane są zakłady pracy.
  3. Szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe działające w środowisku osób zarówno o specjalnych jak i specyficznych potrzebach edukacyjnych powinny mieć wsparcie zarówno instytucji państwa jak i agend samorządowych, przede wszystkim ośrodków pomocy społecznej i urzędów pracy.

 

 1. Jak sygnalizują nauczyciele, rodzice i sami uczniowie – należy dokonać ewaluacji testów wiedzy ogólnej na egzaminach potwierdzających klasyfikacje adresowanych do uczniów specjalnych szkół zawodowych i branżowych I stopnia pod względem formy opisanych treści zadań. Wydłużony czas na część pisemną jest ważny, ale istotne też dla ucznia jest jak opisano wymagania i treści zadań mając na uwadze jego trudności w operowaniu pojęciami
  i słownictwem (językiem danego zawodu. Warto rozważyć albo zmianę / uzupełnienie klasyfikacji zawodów lub ustalić jaka ocena i jaki  winien być zakres egzaminu z wiedzy teoretycznej dopuszczający do pełnienia zawodu przy zdaniu egzaminu praktycznego.

  1. Ponieważ zdarzają się incydentalne sytuacje w szkołach zawodowych (dotychczas funkcjonujących) kształcących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, że uczniowie lub rodzice nie przekazują orzeczenia o kształceniu specjalnym pracodawcom, aby zapewnić praktyczną naukę zawodu. Fakt ten pośrednio związany jest z finansowaniem kształcenia, które uzależnione jest od pozytywnego zaliczenia wymagań egzaminacyjnych też w części praktycznej. Warto przeanalizować tę sytuację, aby nie ograniczać dostępu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do praktyk zawodowych w wybranych przez nich specjalnościach i zastanowić się nad formułą finansowania w sytuacji niepowodzenia ucznia, który jednak – na miarę swoich możliwości, spełniał oczekiwane od niego obowiązki i pozytywnie zaliczył wymagania szkolne.
 2. Wymaga korekty system wspierania finansowego w ramach podziału subwencji oświatowej edukacji uczniów z orzeczeniami nie realizowanej w ramach obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
 3. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego dziękuje kierownictwu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  w Malborku za działalność na rzecz dzieci i młodzieży, za serce i poświęcenie dla tych, którym los poskąpił talentów. Dziękujemy także za profesjonalną informację o problemach związanych
  z edukacją ogólną i zawodową w środowisku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.