Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko z dn. 22 marca 2018 w sprawie projektu systemu nagradzania nauczycieli

Stanowisko z dn. 22 marca 2018 w sprawie projektu systemu nagradzania nauczycieli

Stanowisko z dn. 22 marca 2018 w sprawie projektu systemu nagradzania nauczycieli

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
w sprawie projektu systemu wynagradzania nauczycieli

Projekt systemu wynagradzania nauczycieli został opracowany przez Zespół do spraw Społecznych Rady. W pracach Zespołu uczestniczyli przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych reprezentujących NSZZ „Solidarność”, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Zawodowy „Forum”. Projekt uwzględnia aktualny stan prawny statusu nauczycieli (z sugestiami niezbyt wielkich zmian w tym zakresie) oraz jest zbieżny z deklaracjami władz oświatowych o powiązaniu poziomu wynagrodzeń nauczycieli z wysokością średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wartością projektu jest jego przejrzystość i rzeczowe uzasadnienie proponowanych rozwiązań. Zwraca uwagę sposób oszacowania wysokości wynagrodzenia średniego nauczycieli w powiązaniu ze strukturą stopni awansu zawodowego ogółu zatrudnionych nauczycieli i jego docelową zależność od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Obliczenia podane w projekcie są oparte na przykładzie relacji wynoszącej 120% miedzy tymi wynagrodzeniami, czyli relacji jaka zachodziła w roku 2013. Przywrócenie tej relacji strony związkowe traktują jako minimum, które w zasadzie odwraca regres jaki miał miejsce w zakresie nauczycielskich wynagrodzeń w ostatnich latach, choć nie  podnosi w istotny sposób wynagrodzenia nauczycieli.

Projekt przewiduje konieczność dialogu rządu ze stroną społeczną w ustalaniu wskaźników wzajemnych zależności w zakresie wynagrodzeń z uwzględnieniem bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju.

Zarówno przedstawione rozwiązania jak i ich elastyczność zależą od uzgodnień stron uczestniczących w dialogu oceniamy jako dobrą podstawę do dalszych prac nad ustaleniem pozycji materialnej nauczycieli w polskim systemie oświaty.

Przypominamy jednocześnie, że problemy oświatowe były przedmiotem stanowisk WRDS w Gdańsku w listopadzie 2017 r. oraz w lutym 2018 roku. Przesyłając je do RDS zwracaliśmy m. in. uwagę na potrzebę podniesienia wynagrodzeń nauczycieli ponad proponowane przez Rząd RP 5% od kwietnia 2018 roku a także na potrzebę wzrostu środków finansowych przekazywanych na zadania edukacyjne.

Przekazujemy projekt wraz z całością opracowań do wiadomości i wykorzystania przez Radę Dialogu Społecznego.

Mając na uwadze społeczną wysoką rangę zadań z zakresu edukacji, a także konieczność zapewnienia nauczycielom możliwości wykonywania zawodu na wysokim poziomie, w tym uzyskanie należnej pozycji materialnej, rekomendujemy przekazywany projekt systemu wynagradzania nauczycieli do wnikliwego rozpatrzenia.

Gdańsk, 22.03.2018 r.

Pobierz Stanowisko w sprawie wynagradzania nauczycieli z dnia 22 marca 2018