Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko w sprawie poradnictwa zawodowego w regionie

Stanowisko w sprawie poradnictwa zawodowego w regionie

Stanowisko w sprawie poradnictwa zawodowego w regionie

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku 
w sprawie poradnictwa zawodowego w regionie

Rosnący w ostatnim okresie w województwie pomorskim popyt na pracowników powoduje wyraźny – z roku na rok – spadek poziomu bezrobocia. Według szacunków w kwietniu 2017 r. odnotowano najniższą od czasu powstania województwa pomorskiego stopę bezrobocia (6,6%). Zważywszy zatem na aktualne trendy na rynku pracy, największym wyzwaniem staje się 
na Pomorzu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania pracodawców na pracowników. Jednocześnie współczesna gospodarka charakteryzuje się znaczną dynamiką zmian, która powoduje konieczność ciągłego dostosowywania wiedzy oraz umiejętności do pojawiających się potrzeb.  Kluczowymi więc kompetencjami pracowników, niezbędnymi dla ich sprawnego funkcjonowania na rynku pracy, stają się umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji, gotowość do zmiany i szybka adaptacja do nowych warunków. 
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku uznaje zatem, że jednym 
z ważniejszych wyzwań stojących przed regionem pomorskim, jest  wypracowanie i wdrożenie, zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, regionalnego systemu poradnictwa zawodowego. System ten powinien w taki sposób wzmacniać aktywności mieszkańców regionu, by mieli oni większe szanse na podejmowanie pracy odpowiadającej 
ich aspiracjom oraz akceptowali potrzebę zdobywania nowych umiejętności przez całe życie. Biorąc pod uwagę konieczność jak najwcześniejszego kształtowania właściwych i oczekiwanych przez pracodawców postaw, system poradnictwa zawodowego powinien obejmować nie tylko działania skierowane do osób pozostających na rynku pracy, ale i do uczniów, którzy często borykają się z dylematami związanymi z wyborem ścieżki edukacyjnej.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku podkreśla, że w ramach regionalnego systemu  poradnictwa zawodowego niezbędne jest zatem współdziałanie dwóch obszarów: doradztwa edukacyjno-zawodowego (realizowanego przez sektor edukacji 
w szczególności w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty) oraz doradztwa zawodowego (realizowanego przez instytucje rynku pracy w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).  
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, pozytywnie oceniając głos przedstawicieli kluczowych partnerów budowanego na Pomorzu systemu poradnictwa zawodowego, uznaje za niezbędne pilne podjęcie działań na rzecz rozwoju tego systemu, obejmujących w szczególności:
•    promowanie idei i korzyści wynikających z całożyciowego poradnictwa zawodowego wśród mieszkańców województwa pomorskiego, 
•    usprawnienie przepływu informacji poprzez rozwój platformy współpracy partnerów reprezentujących kluczowe instytucje świadczące usługi z zakresu poradnictwa zawodowego w regionie w celu zapewnienia intensywnej współpracy,  wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskami zajmującymi się poradnictwem zawodowym, w szczególności na poziomie lokalnym,
•    podnoszenie jakości usług poradnictwa zawodowego poprzez popularyzowanie  nowatorskich metod pracy doradcy zawodowego i nauczyciela – doradcy zawodowego, programów i dobrych praktyk oraz przekazywanie aktualnej, bieżącej informacji o trendach i zjawiskach na lokalnym i regionalnym rynku pracy, w tym o perspektywach zatrudnienia młodzieży, 
•    nawiązywanie ścisłej współpracy dwóch obszarów: doradztwa edukacyjno-zawodowego i doradztwa zawodowego z pracodawcami w celu rozpoznawania potrzeb lokalnego rynku pracy. 
Biorąc pod uwagę fundamentalną rolę doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wyborów edukacyjnych i zawodowych młodych Pomorzan, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 
w Gdańsku uznaje za kluczowe wzmocnienie jego roli poprzez konsolidację działań różnych środowisk i instytucji: rodziców i szkoły, a także instytucji rynku pracy i pracodawców, 
którzy formułują oczekiwania wobec absolwentów i osób wchodzących na rynek pracy. Niezbędnym jest więc, w opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, opracowanie zasad funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w regionalnym systemie poradnictwa zawodowego. Zasady te powinny obejmować:
•    ścisłą współpracę gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich władz samorządowych na rzecz prowadzenia spójnych działań w obszarze organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego,
•    funkcjonowanie sieci doradców edukacyjno-zawodowych na poziomie poszczególnych powiatów i gmin „obszarowo przynależnych”, wspieranych merytorycznie oraz metodycznie przez wojewódzkie i powiatowe placówki doskonalenia nauczycieli,
•    opracowanie i wdrożenie w pomorskich szkołach Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (WSDZ), zakładających włączenie do WSDZ wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły (dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów),
•    doskonalenie nauczycieli na każdym etapie edukacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, którym obowiązkowo objęci byliby nauczyciele wszystkich placówek oświatowych w województwie pomorskim,
•    oferowanie uczniom wsparcia w zakresie dokonywania wyborów edukacyjnych 
i zawodowych na każdym etapie edukacyjnym, począwszy od etapu przedszkolnego, według opracowanych standardów,
•    objęcie każdego ucznia w województwie pomorskim indywidualnym badaniem predyspozycji, w tym predyspozycji do kształcenia zawodowego.
Zważywszy na konieczność zapewnienia  profesjonalnego doradztwa edukacyjno-zawodowego na każdym etapie edukacji, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zauważa jednak, że niezbędne jest zagwarantowanie w budżetach samorządowych jednostek terytorialnych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku uznaje, że budowany na Pomorzu  system poradnictwa zawodowego, z uwagi na jego komplementarność gwarantującą całożyciowe poradnictwo zawodowe, zminimalizuje  ryzyko podejmowania przez Pomorzan niewłaściwych wyborów dotyczących zarówno ścieżki edukacyjnej, jak i przyszłego rozwoju zawodowego.  Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku zauważa, że modelowe rozwiązanie wspólnego funkcjonowania obszarów doradztwa edukacyjno-zawodowego 
i doradztwa zawodowego jest wdrażane w Gdańskim Urzędzie Pracy w ramach Centrum Rozwoju Talentów.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku podkreśla jednocześnie, 
że zbudowanie regionalnego systemu poradnictwa zawodowego na Pomorzu 
jest  gwarancją utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia w regionie, dającego satysfakcję zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.