Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko w sprawie działalności publicznej i prywatnej w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w województwie pomorskim

Stanowisko w sprawie działalności publicznej i prywatnej w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w województwie pomorskim

Stanowisko w sprawie działalności publicznej i prywatnej w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w województwie pomorskim

Analiza przedstawionej sytuacji wskazuje, że obecnie w województwie pomorskim istniejące społeczne zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu instytucjonalnej całodobowej opieki nad seniorami zaspokajane jest w głównej mierze przez, prowadzone w ramach zadań własnych powiatu, domy pomocy społecznej oraz przez, prowadzone przez podmioty niepubliczne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom
w podeszłym wieku.

Ponadto, informacje w przedmiotowym zakresie uzyskane od Wojewody Pomorskiego wskazują, że już przeważająca w tym obszarze działalność podmiotów niepublicznych, zarówno w postaci działalności gospodarczej, jak i statutowej, w ciągu najbliższych lat stanie się dominującą formą zapewnienia całodobowej opieki w województwie pomorskim.

Liczba publicznych jednostek zapewniających całodobową opiekę seniorom, tj. domów pomocy społecznej przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych fizycznie lub osób przewlekle somatycznie chorych, od 2010 r. utrzymuje się na tym samym poziomie. tj. 20 jednostek, a zmiany liczby miejsc dla mieszkańców oferowanych przez wymienione typy domów pomocy społecznej są symboliczne, gdyż dotyczą 1% miejsc.

Natomiast dynamicznie wzrasta liczba prowadzonych na podstawie zezwolenia Wojewody Pomorskiego, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, których corocznie, od 2006 r. przybywa średnio siedem. Obecnie liczba miejsc w placówkach przewyższa już liczbę miejsc w domach. 62 placówki posiadają łącznie 1992 miejsca, a 20 ww. domów dysponuje łącznie 1699 miejscami. Biorąc pod uwagę ograniczenie do 100 liczby miejsc w nowotworzonym domu należy stwierdzić, że zapewnienie wskazanej liczby 1992 miejsc w placówkach wymagałoby utworzenia dodatkowych 20 nowych domów pomocy społecznej.

W takiej sytuacji, mając na względzie wzrastające potrzeby społeczne w omawianym zakresie, należy dołożyć starań w celu podniesienia poziomu działalności placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych w ramach działalności gospodarczej.

Na podstawie dostępnych analiz i wystąpień Wojewody Pomorskiego wskazane byłoby zintensyfikowanie, już podjętych przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, działań zmierzających do wprowadzenia regulacji prawnych usuwających lub zmniejszających stwierdzane najczęściej nieprawidłowości w następujących zagadnieniach w obszarze działalności placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom
w podeszłym wieku.

1) prowadzenie placówek bez zezwolenia,

2) konieczność przedstawienia, przy uzyskiwaniu zezwolenia, zaświadczenia o możliwości użytkowania budynku placówki jako zaliczonego do XI kategorii,

3) wyposażenie placówek w windę (brak definicji),

4) stosowanie przymusu bezpośredniego,

5) strony umowy dotyczącej pobytu,

6) standardy zatrudnienia (liczba, rodzaj i kwalifikacje pracowników).

Wprowadzenie zmian i szczegółowych regulacji w powyższym zakresie winno spowodować poprawę funkcjonowania działających już placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym podniesienie poziomu świadczonych usług, a także zwiększy skuteczność sprawowania kontroli przez wojewodę.

Ponadto, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub działalność statutową,
w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ułatwi uzyskanie zezwolenia wojewody, czego efektem będzie ograniczenie liczby placówek zapewniających całodobową opiekę prowadzonych bez zezwolenia wojewody, wymaganego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.