Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko w sprawie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej

Stanowisko w sprawie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej

Stanowisko w sprawie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej

Oceniając problematykę bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej województwa pomorskiego należy jednoznacznie stwierdzić, że podmioty realizujące zadania związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa, posiadają instrumenty prawne do efektywnego działania
w tym zakresie. Ilość służb, straży i inspekcji oraz organizacji pożytku publicznego współpracujących, bądź nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie naszego województwa jest duża i o szerokim spektrum działania. Zadania te są ściśle nadzorowane przez administrację rządową oraz we współpracy oraz współdziałaniu wszystkich służb, począwszy od Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, a kończąc na służbach „małego zarządzania kryzysowego”, tj. strażach miejskich i gminnych.

            Jednakże służbą, która jest odpowiedzialna za wykonywanie największej liczby zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, jest Policja. Z prowadzonych analiz wynika, że liczba etatów policyjnych w województwie pomorskim jest niedoszacowana w ilości minimum 250 etatów, a dodatkowo występuje ok. 200 wakatów na stanowiskach policyjnych. Niedoszacowanie etatowe skutkuje istotnymi trudnościami w zakresie zabezpieczenia sezonu letniego poprzez niewystarczające zabezpieczenie miejsc wypoczynku turystów, zważywszy na fakt, że od miesiąca czerwca do października przebywa w naszym województwie dodatkowo ok. 6 mln. turystów.

            Bardzo istotnym obszarem wymagającym wsparcia są zagadnienia związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności wymiany i doposażenia pomorskiej policji w pojazdy typu radiowozy nieoznakowane z videorejestratorami, bowiem tego typu pojazdy skutecznie poprawiają bezpieczeństwo na drogach. Większość taboru, którym dysponuje policja to roczniki 2006 – 2008, a resurs wynosi 300 tysięcy kilometrów. Uzupełnienia i wymianie wymagają też, będące na wyposażeniu policjantów ruchu drogowego, urządzenia do przeprowadzania badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, gdyż z 306 alkotestów, którymi dysponują funkcjonariusze ruchu drogowego, 250 używanych jest od ponad 5 lat.

            Policja pomorska prowadzi również szereg działań profilaktyczno–prewencyjnych, które realizuje w ramach własnych, niewielkich środków finansowych. Należałoby się więc zastanowić nad możliwością centralnego zwiększenia budżetu na tego typu działalność, bądź wsparcia ze strony j.s.t.

            Ponadto, w celu zapewnienia ciągłości badań i efektywnej realizacji zleceń wpływających do Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku, w 2017 r. niezbędne byłyby zakupy specjalistycznego sprzętu, tj:

  • dwóch Aparatów do izolacji DNA „Qia Qube&” firmy Qiagen, do Pracowni Genetyki,  koszt 2 aparatów wynosi ok 200 000PLN. Powyższe podyktowane jest koniecznością wdrożenia automatyzacji w procesie izolacji DNA, która zagwarantuje podniesienie jakości wyników badań poprzez wyeliminowanie najpoważniejszego błędu laboratoryjnego, którym jest kontaminacja; wyeliminowanie tzw. błędu ludzkiego; pełną kontrolę procesu na każdym etapie izolacji DNA, oraz zwiększy stabilność uzyskanych izolatów DNA,
  • Sekwenatora (analizatora genetycznego) „Spectrum CE System&” firmy Promesa,
    do Pracowni Genetyki, który będzie dostępny na rynku na początku 2018 r., a jego przybliżony koszt, to ok 500 000 PLN.

Współczesny rozwój nauk genetycznych wymusza wdrażanie nowych systemów
i automatyzacji w pracowniach genetyki., Dąży się do podniesienia wartości dowodowej śladów poprzez dodanie kolejnych układów do oznaczanego profilu DNA, co pozwala na określenie większej ilości indywidualnych cech materiału badawczego
i zwiększenie kategoryzacji uzyskanych wyników. Jedyny Sekwenator będący na wyposażeniu Pracowni Genetyki w chwili obecnej nie daje możliwości zastosowania odczynników tzw. nowej generacji (chemia sześciokolorowa). Posiadany obecnie sprzęt firmy Applied Biosystem jest używany od kilkunastu lat, a w przeciągu dwóch ostatnich lat dwukrotnie uległ awarii, która spowodowała przerwanie ciągłości przeprowadzanych badań, co skutkowało odmową wykonania badań w trybie art. 308 Kpk oraz wydłużyło czas oczekiwania na wydanie opinii do spraw już rozpoczętych, w tym spraw, w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

  • Chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC/FID) do Sekcji Chemii, koszt to ok. 150 000 PLN.

Powyższy sprzęt niezbędny jest do wykonywania badań ilościowych narkotyków. Obecnie badania wykonywane są na 20 letnim sprzęcie o ograniczonych możliwościach badawczych oraz na GC/FID Perkin-Elmer o wadliwej konstrukcji, który ciągle ulega uszkodzeniom. Zgodnie z wytycznymi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji pracownie chemii muszą być wyposażone w minimum dwa sprzęty GC/FID.

Analizując sprawy bezpieczeństwa województwa pomorskiego należałoby również zwrócić uwagę na unifikację łączności, w tym wymianę środków łączności
w celu poprawy efektywności i skuteczności działań policji. Jest to zadanie wysokobudżetowe, szacowane na ok. 6 mln złotych, ale według opinii  ekspertów konieczne. Nowoczesny system łączności ma zasadniczy wpływ na sprawne dowodzenie w samej policji, jak również na współdziałanie z innymi służbami. 

Wszyscy mamy świadomość tego, że Policja realizuje trudne zadania związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz budowania wizerunku wysokiego zaufania społecznego. Jednak chcąc zapewnić najwyższe standardy tego bezpieczeństwa należałoby w tę służbę inwestować.

Na uwagę zasługuje fakt, że notowania Policji są, na tle innych ocenianych instytucji bardzo wysokie (Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 r.).