Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko w sprawie aktualnego stanu pomorskiej służby zdrowia

Stanowisko w sprawie aktualnego stanu pomorskiej służby zdrowia

Stanowisko w sprawie aktualnego stanu pomorskiej służby zdrowia

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku w oparciu o przeprowadzoną analizę przez  zespół ds. ochrony zdrowia WRDS oraz przedłożoną opinię (w załączeniu) stwierdza, że
w województwie pomorskim zaspokojenie wielu oczekiwań społecznych w zakresie dostępności świadczeń zdrowotnych uległo w ciągu kilku minionych lat widocznej poprawie m.in. ze względu na zmodernizowanie infrastruktury szpitalnej oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej.

 

Stwierdzić jednak należy, że:

 1. występuje nierówność w dostępie do świadczeń zdrowotnych zwłaszcza w zachodniej części województwa ze względu na nierównomierne rozmieszczenie zasobów (podmiotów leczniczych
  i kadr medycznych).
 2. jednym z istotniejszych wspólnych postulatów środowiska samorządowego i medycznego jest konieczność kontynuacji budowy spójnego regionalnego systemu informacji medycznej
  E-zdrowie.
 3. należy konsekwentnie realizować wszelkie programy związane z podniesieniem stopnia korzystania przez mieszkańców z możliwości profilaktyki zdrowotnej realizowanej za środki samorządowe i NFZ.
 4. wsparcia władz wojewódzkich w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wymagają regiony,
  w których sektory poza rolnicze są słabo rozwinięte i występują trudności na rynku pracy.
 5. poprawie efektywności i dostępności świadczeń medycznych może pomóc tworzenie struktur umożliwiających kompleksową opiekę nad pacjentem od profilaktyki przez diagnostykę do leczenia.
 6. wskazane jest tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, nie tylko w obszarze medycyny paliatywnej, onkologii, kardiologii czy pneumonologii, ale i w dziedzinach wymagających kompleksowej opieki jak np. w psychiatrii.
 7. niezbędne są działania mające na celu podniesienie poziomu organizacji opieki w schorzeniach układu sercowo – naczyniowego oraz jakości i efektywności opieki kardiologicznej, neurologicznej oraz chirurgii naczyniowej. Istotne byłoby zwiększenie liczby ośrodków rehabilitacji i opieki długoterminowej.

 

 1. wzrost zachorowań na cukrzycę wymaga rozszerzenia kompleksowej ambulatoryjnej opieki nad tymi pacjentami.  W województwie pomorskim funkcjonują tylko trzy takie ośrodki.
 2. wzrost liczby pacjentów z zaburzeniami psychicznymi zarówno w populacji osób dorosłych, jak
  i dziecięco-młodzieżowej oraz wzrost liczby samobójstw, zwraca uwagę na potrzebę tworzenia Centrów Zdrowia Psychicznego, których w naszym województwie jest zdecydowanie niewystarczająco.
 3. zmiana struktury wiekowej ludności  woj. pomorskiego przyczynią się w najbliższych latach m.in. do wzrostu popytu na usługi zdrowotne i opiekuńcze.
 4. nie odnotowuje się znaczącej poprawy dostępności w takich dziedzinach jak np.: psychiatria, rehabilitacja stacjonarna, kardiologia zachowawcza, onkologia czy opieka długoterminowa m.in. ze wzgl. na brak świadczeniodawców, co niewątpliwie odzwierciedla nieadekwatność wyceny poszczególnych procedur do realnie ponoszonych kosztów.
 5. bieżąca ocena dostępności do świadczeń wskazuje, że w przypadkach pilnych i onkologicznych pomoc medyczna udzielana jest w krótkim lub bardzo krótkim czasie od pierwszego zgłoszenia.
 6. niepokój budzi spadek ilości pacjentów leczonych w chorobach przewlekłych tj.: cukrzyca, alergie, choroby układu moczowego, zaburzenia rozwoju szczególnie na obszarach wiejskich i w małych miastach.
 7. słabo rozwinięty środowiskowy model opieki medycznej dotyczy takich dziedzin jak np.: geriatria, opieka długoterminowa oraz rehabilitacja.
 8. największa ilość osób w stanie stabilnym oczekuje na przyjęcia na oddziały szpitalne takie jak:  chirurgia urazowo-ortopedyczna, otolaryngologia, chirurgia ogólna, neurochirurgia.
 9. praktycznie nie występują kolejki i problemy z czasem oczekiwania na przyjęcie na oddziały: niemowlęcy, neurologii dziecięcej, gastroenterologii dziecięcej, neonatologiczny, kardiologii dziecięcej oraz toksykologiczny i chorób zakaźnych.
 10. niedoszacowanie wycen poszczególnych procedur ma bezpośredni wpływ na zbyt długi okres oczekiwania na endoprotezy, zabiegi okulistyczne, rehabilitację, miejsce w zakładach opieki długoterminowej czy wizyty u lekarzy specjalistów np. alergolog, endokrynolog, kardiolog.
 11. dostęp pacjentów do istotnych specjalności medycyny jest spowodowany również brakiem lekarzy specjalistów takich jak np.: endokrynologów, kardiologów czy onkologów.
 12. bardzo trudna sytuacja związana jest z niewystarczającą liczbą pielęgniarek i położnych. Problem ten nadal się pogłębia i wymaga pilnego rozwiązania.
 13. sytuacja finansowa Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nie zagraża funkcjonowaniu placówek i całego systemu ochrony zdrowia w województwie pomorskim.

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego stwierdza, że pomimo wielu podjętych działań przez władze województwa pomorskiego w ostatnich latach i poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej potrzebne są dalsze działania w zakresie wskazanym w powyższym stanowisku
i starania o zwiększenie finansowania świadczeń w planie finansowym Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.  W obliczu planowanych zmian w systemie krajowym i regionalnym (sieć szpitali, koordynowana opieka medyczna) bardzo ważna jest współpraca wszystkich interesariuszy

 

odpowiedzialnych za zdrowie w naszym regionie, m.in. w ramach porozumienia, jakim jest Partnerstwo na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej.