Projekt Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania odpowiada na wyzwania ujawniające się w pomorskim systemie wspierania innowacji. Celem projektu jest zwiększenie aktywności podmiotów (firm, jednostek naukowych, itp.) z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) poprzez m.in. tworzenie przez nie konkretnych konsorcjów tematycznych wokół pomysłów biznesowych opartych o nowe technologie, szukanie nowych sposobów na zapewnienie kadr dla branż związanych z ISP, nawiązywanie biznesowych relacji międzynarodowych, w których pomorskie firmy występowałyby nie tylko w roli podwykonawców i konsumentów cudzych rozwiązań technologicznych, ale także dostawców własnych technologii. Przedmiotem projektu jest również budowanie marki pomorskich specjalności biznesowych, rozpoznawalnej w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Smart Progress zapewni firmom i instytucjom aktywnym w obszarach ISP między innymi dostęp do wiedzy i wsparcia eksperckiego w oparciu o najnowsze dane gospodarcze, analizy i przewidywania trendów rynkowych.

Projekt sfinansowany zostanie w całości ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja Wiedzy, Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR wynosi 2 170 000,00 PLN, co stanowi 100.00% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt realizowany jest od lipca 2019 roku do końca 2021 roku.