Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Sejmik Województwa Pomorskiego

Sejmik Województwa Pomorskiego

Fot. Aleksandra Chalińska

 

Istnieje od 1998 r. Obecna, VI kadencja sejmiku, trwa od 2018 do 2023 r.

Sejmik Województwa Pomorskiego składa się z 33 radnych, wybieranych w województwie pomorskim w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające 5 lat.

Siedzibą Sejmiku Województwa Pomorskiego jest Gdańsk.

Przewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego jest Jan Kleinszmidt.

 

Kompetencje sejmiku (na podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa)

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
  • statutu województwa,
  • zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
  • zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  • uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich programów wojewódzkich,
 2. uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 4. podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa,
 5. uchwalanie budżetu województwa,
 6. określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa,
 7. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa,
 8. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa,
 9. uchwalanie przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,
 11. uchwalanie priorytetów współpracy zagranicznej województwa,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
 13. wybór i odwoływanie zarządu województwa,
 14. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa,
 15. powoływanie i odwoływanie skarbnika województwa,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia związków, stowarzyszeń, fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,
 17. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
  • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa,
  • tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
 18. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa,
 19. uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.