Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Rząd przyjął MasterPlany dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry

Rząd przyjął MasterPlany dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry

W Masterplanach zestawiono inwestycje planowane do realizacji w perspektywie do 2020 r. Dokumenty te będą uzupełnieniem obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015r.  

Celem przyjętych dokumentów jest:

– osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu oraz potencjału wód, a także związanych z nimi ekosystemów;

– zapewnienie dostępu do zasobów wodnych w celu zaspokojenia potrzeb ludności i środowiska naturalnego;

– ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy oraz zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych;

– wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi i gospodarowania wodami;  

W MasterPlanach stworzono dwie podstawowe listy inwestycji. Pierwsza z list zawiera inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód. Natomiast druga lista zawiera projekty, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie ich stanu/potencjału, i dla których należy rozważyć zastosowanie odstępstwa z art.4.7 RDW.  

Odstępstwa od wyznaczonych celów środowiskowych dotyczą: 155 inwestycji w obszarze dorzecza Wisły (w tym: 43 zrealizowanych, 36 będących w trakcie realizacji, 76 planowanych), a także 161 inwestycji w obszarze dorzecza Odry (w tym: 36 zrealizowanych, 28 będących w trakcie realizacji, 64 planowanych do realizacji do 2016r., 33 planowanych do realizacji po 2016r.)   Konsultacje społeczne aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy rozpoczną się w końcu listopada 2014 r.