Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

RPO WP 2007-2013

RPO WP 2007-2013

RPO WP 2007-2013

Pierwsza wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego została przyjęta przez Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 2 października 2007 r. w związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest jednym z programów operacyjnych składających się na system wdrażania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO).

Cel Programu

Celem strategicznym RPO WP jest : poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.
 

Sposób finansowania programu

Źródłami finansowania RPO WP są środki EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz towarzyszące im współfinansowanie krajowe.

Alokacja środków przedstawia się następująco:

EFRR – 938 379 686 EUR
środki krajowe – 354 083 809 EUR

Zgodnie ze zmienioną wersją RPO WP wartość krajowych środków publicznych szacowana jest na poziomie 252 378 713 EUR, a prywatnych – 101 705 096 EUR. Całkowita kwota przeznaczona na realizację Programu nie uległa zmianie i wynosi 1 292 463 495  EUR.

RPO WP realizowany jest poprzez 10 osi priorytetowych.
 

Osie Priorytetowe i alokacje

Oś Priorytetowa Alokacja EFRR % Alokacja EFRR (EUR)
1. Rozwój i innowacje w MŚP 19% 179.195.202
2. Społeczeństwo wiedzy 5% 51.524.282
3. Funkcje miejskie i metropolitalne 17% 163.295.176
4. Regionalny system transportowy 24% 222.224.998
5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku 6% 56.620.300
6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 5% 44.253.288
7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa 4% 35.402.630
8. Lokalna infrastruktura podstawowa 13% 123.909.207
9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie 4% 35.402.630
10. Pomoc techniczna
 
3% 26.551.973
Łącznie   938.379.686

 

Do pobrania:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (listopad 2011 r.)
 

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych  dokumentów,  które znajdowały się na starej stronie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, prosimy o kontakt z Anną Południewską-Żywna,  tel. 58 326 81 46, a.poludniewska@pomorskie.eu lub Martyną Sawicką, tel. 58 326 81 75, m.sawicka@pomorskie.eu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, której zadania realizuje Zarząd Województwa Pomorskiego, informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. stosowane będą przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) – dalej jako: RODO.

W związku z rozpoczęciem stosowania RODO, mając na względzie obowiązki instytucji zarządzającej dotyczące przygotowania i realizacji Programu wynikające bezpośrednio z przepisów prawa Unii Europejskiej i krajowego, a także z zawartych umów o dofinansowanie z beneficjentami, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
   
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. (58) 32 68 518.
   
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków Instytucji Zarządzającej w procedurze aplikowania o środki unijne oraz środki z budżetu państwa i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.
   
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
 • Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk;
   
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w szczególności podmioty realizujące badania ewaluacyjne;
   
 • inne podmioty, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem  danych osobowych, w szczególności podmioty wspierające systemy informatyczne oraz podmioty realizujące obsługę prawną.
   
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zgodnie z art. 90 rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (WE) z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 z dnia 11 lipca 2006 r. (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., s. 1 ze zm.) bez uszczerbku dla przepisów regulujących pomoc publiczną, a w przypadku projektów, w których została udzielona pomocy publiczna przez okres 10 lat, licząc od daty przyznania tej pomocy, zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., s. 3 ze zm.).
 2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
   
 3. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
   
 4. Podanie danych osobowych było niezbędne do realizacji obowiązków IZ RPO WP związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Konsekwencją niepodania danych osobowych był brak możliwości uczestnictwa w powyższym procesie.
   
 5. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania).