Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Regulamin Konkursu o Nagrodę Pomorską

Regulamin Konkursu o Nagrodę Pomorską

Regulamin Konkursu o Nagrodę Pomorską

pdf-iconPobierz Regulamin Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy”

 

 

Regulamin Konkursu o Nagrodę Pomorską

„GRYF GOSPODARCZY 2020″

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy” (zwanym dalej Konkursem) jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości.
 2. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.
 3. Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego poprzez:
  1. prezentację i promowanie postaw przedsiębiorczych;
  2. upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie;
  3. inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw;
  4. wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych, zwłaszcza takich, które odpowiadają celom Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020;
  5. promowanie laureatów Konkursu, między innymi poprzez ich rekomendację do ogólnopolskich nagród i wyróżnień;
  6. tworzenie synergii z lokalnymi i subregionalnymi konkursami gospodarczymi
   w zakresie promowania sukcesów pomorskich przedsiębiorstw.
 4. Cel Konkursu jest realizowany poprzez wyłonienie i przyznanie nagród oraz wyróżnień, na zasadach określonych w Regulaminie, podmiotom lub osobom, które do czasu rozpoczęcia danej edycji Konkursu znacząco się wyróżniły w jednej
  z kategorii konkursowych, a także poprzez promocję laureatów i finalistów Konkursu.
 5. Postępowanie konkursowe – w oparciu o treść niniejszego Regulaminu – przeprowadza w zakresie swych kompetencji Biuro Konkursu, Komisja Konkursowa oraz Kapituła Konkursu.
 6. Informacje dotyczące Konkursu są udostępniane przez Biuro Konkursu na witrynie internetowej: www.gryfgospodarczy.pl 

§ 2

Kategorie konkursowe

 1. Konkurs rozstrzygany jest w następujących kategoriach:
  1. LIDER INNOWACJI
   1. podkategoria Mikro i małe przedsiębiorstwa;
   2. podkategoria Średnie i duże przedsiębiorstwa;
  2. LIDER EKSPORTU
   1. podkategoria Mikro i małe przedsiębiorstwa;
   2. podkategoria Średnie i duże przedsiębiorstwa;
  3. LIDER INWESTYCJI
  4. „LIDER ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ”
  5. POMORSKI START-UP
  6. LIDER KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
  7.  „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻOWEJ”
  8. „GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM”
 2. Kapituła Konkursu ma prawo przyznać specjalne nagrody i wyróżnienia w każdej edycji Konkursu.

§ 3

Patroni medialni Konkursu mają prawo przyznać nagrodę specjalną „GRYF MEDIALNY”. Jest on przyznawany przedsiębiorstwu, które zostanie wyłonione spośród wszystkich zgłoszonych firm w trybie określonym przez media patronackie oraz współpracujące.

§ 4

Warunki uczestnictwa i tryb zgłaszania  kandydatów

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć:
  1. Przedsiębiorstwa  mające zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego –  w kategoriach „Lider innowacji”, „Lider eksportu”, „Lider inwestycji”, „Lider odpowiedzialności społecznej”, „Pomorski start-up”, „Lider kształcenia zawodowego”;
  2. Jednostki samorządu terytorialnego województwa pomorskiego – w kategorii „Gmina przyjazna przedsiębiorcom”;
  3. Podmioty i osoby organizujące oraz wspierające przedsiębiorczość młodzieżową na terenie województwa pomorskiego – w kategorii „Lider przedsiębiorczości młodzieżowej”.
 2. Udział w Konkursie można zgłaszać bezpośrednio lub pośrednio poprzez organizacje skupiające przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu, które posiadają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego.
 3. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie formularza w trybie określonym w ogłoszeniu o Konkursie publikowanym na stronie www.gryfgospodarczy.pl
 4. Dopuszcza się zgłoszenie tego samego podmiotu do maksymalnie 2 kategorii konkursowych.
 5. Zgłoszenia laureatów poprzednich edycji Konkursu są możliwe pod warunkiem dokonania zgłoszenia do innej kategorii konkursowej bądź do tej samej kategorii konkursowej po upływie 3-letniej karencji.
 6. Termin składania zgłoszeń uczestnictwa zostanie określony w dniu ogłoszenia Konkursu przez Biuro Konkursu. a czas trwania naboru wynosić będzie nie mniej niż 30 dni kalendarzowych.

§ 5

Komisja Konkursowa, Kapituła Konkursu, Biuro Konkursu

 1. Komisja Konkursowa, w liczbie minimum  9  członków, powoływana jest przez Marszałka Województwa Pomorskiego, przy czym ustala się zasadę, że jeden podmiot może być reprezentowany tylko przez jedną osobę. W szczególności,
  w skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele Sponsorów oraz Partnerów Konkursu. Przewodniczącego Komisji Konkursowej wskazuje Marszałek Województwa Pomorskiego.
 2. Komisja Konkursowa:
  1. dokonuje oceny merytorycznej dokumentów dostarczonych przez uczestników, przy czym ma prawo skorzystania ze wsparcia zewnętrznego eksperta, który może być zaproszony do udziału przez  Przewodniczącego Komisji Konkursowej
  2. przedstawia Kapitule Konkursu dwóch Finalistów w każdej z kategorii konkursowych wymienionych w § 2 ust. 1.1 do 1.8, którzy uzyskali największą liczbę punktów;
  3. na swoich posiedzeniach podejmuje decyzje większością głosów;
  4. ma wyłączne prawo do dokonywania interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
  1. Marszałek Województwa Pomorskiego,
  2.  Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego,
  3. Przewodniczący Komisji Konkursowej – Sekretarz Kapituły.
 4. Kapituła Konkursu:
  1. dokonuje wyboru Laureatów Konkursu spośród Finalistów wskazanych przez Komisję Konkursową;
  2. na swoim posiedzeniu podejmuje decyzje większością głosów;
  3. dokonuje wręczenia nagród podczas Gali Finałowej Konkursu.
 5. Biuro Konkursu jest prowadzone przez Sekretariat Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, które z upoważnienia Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości odpowiada za stronę organizacyjną Konkursu.
 6. Biuro Konkursu:
  1. podlega kierownictwu Sekretarza Komisji Konkursowej, którego obowiązki pełni Sekretarz Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości;
  2. dokonuje oceny formalnej zgłoszeń uczestnictwa;
  3. organizuje system przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa i dokumentów wskazanych w § 3,
  4. publikuje Regulamin Konkursu oraz inne dokumenty dotyczące Konkursu;
  5. udziela informacji na temat Konkursu;
  6. zapewnia administracyjną obsługę Konkursu;
  7. organizuje, we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., Galę Finałową Konkursu;
  8. przedstawia sprawozdanie merytoryczne i finansowe zgodnie z § 10 ust.5.

§ 6

Tryb oceny zgłoszeń

 1. Zgłoszenia uczestnictwa podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.
 2. Kryteria oceny poszczególnych kategorii konkursowych zostaną określone
  w Zgłoszeniu uczestnictwa  właściwym dla danej kategorii konkursowej.
 3. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu pomyłek lub uchybień formalnych, uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o ich zaistnieniu na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy, z określeniem terminu na uzupełnienie lub usunięcie braków lub pomyłek.
 4. Uczestnik Konkursu może uzupełnić lub poprawić wyłącznie elementy zgłoszenia uczestnictwa wskazane przez Komisję Konkursową.
 5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych zgłoszenia w terminie wskazanym przez Biuro Konkursu zgłoszenie zostaje odrzucone i nie podlega dalszej ocenie.
 6. Komisja Konkursowa przystępuje do oceny merytorycznej danego zgłoszenia po stwierdzeniu braku uchybień formalnych lub po ich uzupełnieniu w trybie określonym w ust. 3 i 4, przy czym ocena zgłoszeń w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom zostanie przeprowadzona przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w osobnym trybie.
 7. Ocenie merytorycznej podlegają dane stanowiące treść zgłoszenia uczestnictwa. Formularze zgłoszenia uczestnictwa są dedykowane dla każdej kategorii osobno, przy czym dla każdej z kategorii konkursowych wymienionych
  w § 2 ust. 1.1 do 1.6 formularz zawierać będzie poniższe minimalne zestawienie danych:

  1. przychody z podstawowej działalności operacyjnej za ostatnie 3 lata;
  2. zysk/strata netto na działalności operacyjnej za ostatnie 3 lata;
  3. wielkość zatrudnienia na koniec poszczególnych lat obrotowych za ostatnie 3 lata (w przeliczeniu na etaty);
  4. posiadane nagrody i wyróżnienia;
  5. uzyskane przez firmę rekomendacje.
 8. Jeśli firma zgłaszająca się w kategorii Pomorski Start-Up istnieje krócej niż trzy lata, w formularzu zgłoszeniowym wypełnia dane, o których mowa w pkt. 7 ust. 7.1 do 7.3 za rzeczywisty okres istnienia firmy.
 9. Posiedzenia Komisji Konkursowej są niejawne, odbywają się bez udziału osób trzecich. W posiedzeniu Komisji Konkursowej mają prawo brać udział osoby wykonujące zadania w Biurze Konkursu lub te, które zostały zaproszone do roli eksperta przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 10. Wybór Finalistów Konkursu należy wyłącznie do Komisji Konkursowej, której decyzja jest wiążąca dla Organizatora, Kapituły Konkursu oraz wszystkich uczestników. Powyższa ocena nie podlega zaskarżeniu w żadnej formie i trybie.
 11. Posiedzenia Kapituły Konkursu są niejawne, odbywają się bez udziału osób trzecich. W posiedzeniu Kapituły Konkursowej mają prawo brać udział osoby wykonujące zadania w Biurze Konkursu oraz osoby zaproszone na posiedzenie przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
 12. Wybór Laureatów Konkursu należy wyłącznie do Kapituły Konkursu, której decyzja jest wiążąca dla Organizatora, Komisji Konkursowej oraz wszystkich uczestników. Powyższa ocena nie podlega zaskarżeniu w żadnej formie i trybie.
 13. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w poszczególnych kategoriach lub na wniosek Komisji Konkursowej przyznać inną liczbę nagród
  w danej kategorii.
 14. Sprawozdania z prac Komisji Konkursowej wraz z uzasadnieniem wyboru laureatów sporządza Sekretarz Komisji.
 15. Członkowie Komisji Konkursowej, osoby wykonujące czynności w ramach prac Biura Konkursu, a także wszystkie inne osoby zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w organizację i przeprowadzenie Konkursu zobowiązują się do zachowania bezstronności i poufności danych zastrzeżonych w ramach Konkursu.

§ 7

 Nagrody

 1. Laureaci w kategorii konkursowej otrzymują statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy”.
 2. Kapituła Konkursu przyznaje również medale  pozostałym finalistom w każdej kategorii.
 3. Uzasadnienia wyboru laureatów kategorii konkursowych będą umieszczone na stronie Konkursu.
 4. Zarówno laureaci jak i firmy wyróżnione mają prawo używać logo i określenia: “Laureat / Finalista  Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy” [rok przyznania nagrody] w kategorii [nazwa kategorii]”.
 5.  Finalistom Konkursu przysługuje prawo rekomendacji przez Marszałka Województwa Pomorskiego do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz innych prestiżowych nagród gospodarczych.

§ 8

Ogłoszenie wyników Konkursu i Gala Finałowa

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje podczas Gali Finałowej „Gryfa Gospodarczego”, która zostanie zorganizowana w terminie nie później niż do  30 grudnia 2020 r.
 2. Dokładny termin i miejsce organizacji Gali Finałowej są ogłaszane w imieniu Organizatora przez Biuro Konkursu najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatorów, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i formuły przeprowadzenia Gali Finałowej (on-line), jak również do jej odwołania.

 

§ 9

 Obowiązki organizatora Konkursu

Organizator Konkursu ma obowiązek przeprowadzenia Konkursu w sposób rzetelny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 10

 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkich informacji o przebiegu Konkursu udziela Biuro Konkursu.
 2. Wszystkie otrzymane zgłoszenia konkursowe pozostają u Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 3. Kapituła Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy” ma prawo, na uzasadniony i udokumentowany wniosek Organizatora Konkursu, odebrać nagrodę lub wyróżnienie z powodu działań uczestnika Konkursu niezgodnych z zasadami etyki i uczciwości w biznesie lub świadome podanie w dokumentacji konkursowej nieprawdziwych informacji.
 1. Konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy” ma charakter otwarty,
  a udział w nim jest bezpłatny. Budżet przedsięwzięcia stanowią wpłaty sponsorów
  i partnerów Konkursu, a także środki budżetowe Województwa Pomorskiego.
 2. Biuro Konkursu po zakończeniu Konkursu przestawia Organizatorowi sprawozdanie
  z przebiegu edycji Konkursu oraz sprawozdanie z realizacji budżetu Konkursu.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku zaistnienia niezależnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w zakresie przewidzianym regulaminem.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2020 r.
 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu wszelkie dotychczasowe postanowienia w sprawie konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf  Gospodarczy  tracą moc.