Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Programy

Programy

Programy

1. Programy Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Jest jednym z 6 programów krajowych jakie będę realizowane w okresie 2014-2020. Został przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku.

Jest to interwencja podejmowana z poziomu krajowego, która koncentrować się będzie przede wszystkim na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym.

Jego nadrzędnym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej.

Cele  programu:

  1. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
  2. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
  3. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
  4. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

Osie priorytetowe:

  1. OŚ PRIORYTETOWA 1: Osoby młode na rynku pracy
  2. OŚ PRIORYTETOWA 2: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
  3. OŚ PRIORYTETOWA 3: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  4. OŚ PRIORYTETOWA 4: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
  5. OŚ PRIORYTETOWA 5: Wsparcie dla obszaru zdrowia
  6. OŚ PRIORYTETOWA 6: Pomoc techniczna

Więcej informacji na stronie Portalu Funduszy Europejskich