Komunikaty prasowe

Pomorski Sejmik zaskarżył decyzję wojewody. Sąd uchylił jego rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie TPK

10.05.2023

W dniu 10 maja 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego, w którym to uchylił on plan ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Decyzję o wniesieniu skargi do WSA podjęli radni sejmiku województwa pomorskiego podczas XLIX sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 21 grudnia 2022 roku. Już wtedy Marszałek Województwa Pomorskiego alarmował  – „Uchylony przez wojewodę plan byłby realnym narzędziem do ograniczenia wycinki drzew przez RDPL. Kwestii ochrony TPK nie odpuścimy!”.

Teraz wojewoda ma 30 dni od momentu doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem na wniesienie skargi kasacyjnej.

Przypomnijmy:

Lasy Państwowe rozpoczęły w grudniu ub.r. aktualizację Planu Urządzenia Lasu, który decyduje o gospodarce leśnej na 10 lat. W sytuacji, gdy wojewoda uchylił Plan Ochrony Lasy Państwowe nie musiały uwzględniać umieszczonych w nim zapisów. A to mogło oznaczać dalsze, niekontrolowane wycinki i wyniszczanie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Warto przypomnieć, że znaczną część parków krajobrazowych w województwie pomorskim stanowią grunty Skarbu Państwa znajdujące się na zasobie Lasów Państwowych. Organem ustanawiającym park krajobrazowy jest sejmik województwa, który tworząc tę formę ochrony przyrody określa jego nazwę, obszar, przebieg granic, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego parku krajobrazowego. W województwie pomorskim Samorząd Województwa Pomorskiego ustanowił 7 parków krajobrazowych, zaś dwa parki, położone częściowo w granicach województwa pomorskiego są współtworzone z samorządami województw sąsiednich.

Kluczowym narzędziem ochrony parków krajobrazowych są plany ochrony. Plan ochrony parku krajobrazowego jest bardzo ważnym dokumentem planistycznym. Umożliwia rozpisanie w przestrzeni rygorów i działań ochronnych oraz uwarunkowań rozwoju. Plan sporządza się w celu określenia kierunków i zasad ochrony środowiska przyrodniczego, zasobów kulturowych, walorów krajobrazowych oraz wynikających z potrzeby tej ochrony uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego. Tworzy on instrument, który pozwala na zarządzanie obszarem parku krajobrazowego w ramach uprawnień władz rządowych i samorządowych przy równoczesnym poszanowaniu prawa własności (w tym np. zagadnienia ochrony i kształtowania lasów prywatnych).

W dniu 24 października 2022 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę Nr 583/XLVII/22 w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tym samym wydawało się, że podnoszone od kilku lat przez mieszkańców Trójmiasta i opinię publiczną problemy związane z prowadzoną intensywną wycinką drzew w tzw. płucach Trójmiasta, zostaną powstrzymane i będą podlegały bardziej zrównoważonym regułom.

Tymczasem w poniedziałek 28 listopada 2022 roku okazało się, że z powodu nieuwzględnienia w Planie Ochrony TPK wyników Audytu Krajobrazowego, Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność Planu Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Swoje rozstrzygnięcie uzasadniał brakiem w planie obligatoryjnego elementu jakim są strefy ochrony krajobrazów wyznaczone w tzw. krajobrazach priorytetowych zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Należy podkreślić, że prace nad audytem mogły się rozpocząć dopiero po  przyjęciu rozporządzenia określającego metodykę sporządzania audytu krajobrazowego, co nastąpiło 11 stycznia 2019 r., czyli z prawie 4 letnim opóźnieniem. Sam audyt jest bardzo pracochłonnym i czasochłonnym opracowaniem wykonywanym w skali lokalnej dla obszaru całego województwa.

Więcej o zaskarżeniu decyzji można przeczytać tutaj.