Kultura
Kolorowe instrumenty muzyczne. Fot. Pixabay.com

Prawie 2 mln zł na rozwój pomorskiej kultury w roku 2022. Można już składać wnioski o granty marszałka

Fot. Pixabay.com
30.11.2021
Bożena  Micun-Gusman
Bożena
Micun-Gusman
AUTOR
Bożena  Micun-Gusman
Bożena
Micun-Gusman
30.11.2021

Dofinansowania przyznawane są m.in. na koncerty, warsztaty, konkursy, spektakle, wystawy, działania edukacyjne, wydarzenia kulturalne angażujące i integrujące mieszkańców regionu. Zarząd Województwa Pomorskiego, 30 listopada 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2022”. Na ten cel przeznaczono 1,9 mln zł.

Granty podzielono na dwa konkursy – wsparcie zadań dotacją do 40 tys. zł (wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania to 900 tys. zł) oraz wsparcie zadań dotacją od 40 tys. zł (przeznaczono na to milion złotych). Oferty należy składać do 28 grudnia 2021 r. do godz. 15.45. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu trzech miesięcy, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.

Wsparcie finansowe dla kultury

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Dotacja Województwa Pomorskiego przeznaczona jest na przedsięwzięcia mające na celu rozwój kultury i sztuki, a także ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wspierane będą działania o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym. Granty mają m.in. pomagać promować dzieła pomorskich twórców, kulturę ludową i amatorski ruch artystyczny. Również działania związane z ochroną unikatowych zanikających zawodów i umiejętności artystycznych czy propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych, wzmacnianie społecznej akceptacji i otwartości na różnorodność kulturową znajdą wsparcie finansowe marszałka. Badanie, dokumentowanie, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie kulturowym regionu czy inicjatywy mające na celu prowadzenie szkoleń i warsztatów skierowanych do kadr kultury to także dziedziny życia i działalności, na które są przewidziane dofinansowania.

Wymagania konkursowe

Na konkurs mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się 1 stycznia 2022 r. i kończy 31 grudnia 2022 r. Wykonywanie zadań zleconych wyłonionych w drodze konkursu następuje po zawarciu umów z podmiotami, które złożyły oferty na ich realizację. Oferent zobowiązany jest zagwarantować wkład własny w wysokości co najmniej 5 proc. finansowej wartości projektu. Zobowiązany jest także do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (DzU 2020 r. poz. 1062) w odniesieniu do zakresu zadania. W związku z dodatkowymi kosztami, jakie generują takie działania, możliwe jest uwzględnienie w kosztorysie zadania osobnej kategorii budżetowej, w której zawarte zostaną wydatki na zapewnianie dostępności. Koszty nie mogą przekraczać 15 proc. wnioskowanego dofinansowania.

Gdzie, jak i do kiedy?

Oferty należy składać zarówno w systemie Witkac.pl, jak i formie papierowej (wraz z ewentualnym pełnomocnictwem) do 28 grudnia 2021 roku do godz. 15.45. Decyduje data wpływu do urzędu. Oferty w wersji papierowej należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego bądź przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Każda oferta powinna być oznaczona dopiskiem: „Konkurs ofert: Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2022 – wsparcie zadań dotacją do 40 tys. zł lub od 40 tys. zł”  (w zależności od wybranego konkursu).

Pytania i wątpliwości

Informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury UMWP:

Renata Wierzchołowska
tel. 58 326 82 84
e-mail: r.wierzcholowska@pomorskie.eu

Adrianna Halman
tel. 58 326 83 96
e-mail: a.halman@pomorskie.eu

Aleksandra Jasik
tel. 58 326 83 96
e-mail: a.jasik@pomorskie.eu

Dokumenty znajdują się na stronie internetowej UMWP

Poradnik dotyczący wypełniania wymaganych dokumentów znajduje się tutaj

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.