Ogłoszenia / komunikaty

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert pn. „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2022″

30.11.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2022″. Zarząd przeznacza na ten cel kwotę 1,9 mln zł w podziale na dwa konkursy: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2022 – wsparcie zadań dotacją do 40 tys. zł” (wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 900 tys. zł) oraz „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2022 – wsparcie zadań dotacją od 40 tys. zł” (wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: milion złotych).

Dotacją Województwa Pomorskiego zostaną wsparte przedsięwzięcia mające na celu rozwój kultury i sztuki, a także ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Przy ocenie złożonych ofert Komisja uwzględni zarówno zawartość merytoryczną/artystyczną proponowanych działań, jak też spójność i rzetelność przygotowanych wniosków. Całość kryteriów została opisana w pkt. 8 ust. 2 Ogłoszenia. Departament Kultury, w celu ułatwienia Oferentom procesu przygotowania ofert, opracował krótki poradnik zawierający spis najważniejszych zagadnień, które powinny zostać uwzględnione we wszystkich propozycjach przesyłanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W nadchodzącym roku organizacje staną przed wielkim wyzwaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każde wsparte ze środków Województwa przedsięwzięcie będzie musiało spełniać określone ustawowo wytyczne mające zapewnić równy dostęp wszystkim osobom uczestniczącym w realizowanych wydarzeniach. W związku z dodatkowymi kosztami, jakie generują takie działania, możliwe jest uwzględnienie w kosztorysie zadania osobnej kategorii budżetowej, w której zawarte zostaną wydatki na zapewnianie dostępności. Koszty związane z zapewnieniem dostępności realizacji zadania nie mogą przekraczać 15 proc. wnioskowanego dofinansowania.

Oferty należy składać zarówno w systemie Witkac.pl, jak i formie papierowej (wraz z załącznikami) do 28 grudnia 2021 roku do godz. 15.45. Decyduje data wpływu.

Oferty w wersji papierowej należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego bądź przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Każda oferta powinna być oznaczona dopiskiem „Konkurs ofert Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2022 – wsparcie zadań dotacją do 40 tys. zł lub od 40 tys. zł” – w zależności od wybranego konkursu.

Informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury UMWP:

Renata Wierzchołowska
tel. 58 326 82 84
e.-mail: r.wierzcholowska@pomorskie.eu,

Adrianna Halman
tel. 58 326 83 96
e-mail: a.halman@pomorskie.eu

Aleksandra Jasik
tel. 58 326 83 96
e-mail: a.jasik@pomorskie.eu

Do pobrania