Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/03/music-geralt_pixabay_com.jpg Muzyka, fot. Geralt/Pixabay.com

Prawie 2 mln zł na rozwój pomorskiej kultury. Granty marszałka już przyznane [LISTA]

Fot. Geralt/Pixabay.com

Dofinansowania przyznawane są m.in. na koncerty, warsztaty, konkursy, spektakle, wystawy, działania edukacyjne, wydarzenia kulturalne angażujące i integrujące mieszkańców regionu. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał oferty na realizację zadania publicznego „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2022”. Na ten cel przeznaczono 1,9 mln zł.

Granty zostały podzielone na dwa konkursy – wsparcie zadań dotacją do 40 tys. zł (przeznaczono na to 900 tys. zł) oraz wsparcie zadań dotacją od 40 tys. zł (do podziału był milion złotych).

Wsparcie finansowe dla kultury

O dofinansowanie mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Dotacja Województwa Pomorskiego przeznaczona jest na przedsięwzięcia mające na celu rozwój kultury i sztuki, a także ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wspierać mają działania o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym. Granty m.in. pomagają promować dzieła pomorskich twórców, kulturę ludową i amatorski ruch artystyczny. Również działania związane z ochroną unikatowych zanikających zawodów i umiejętności artystycznych czy propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych, wzmacnianie społecznej akceptacji i otwartości na różnorodność kulturową znajdują wsparcie finansowe marszałka. Badanie, dokumentowanie, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie kulturowym regionu czy inicjatywy mające na celu prowadzenie szkoleń i warsztatów skierowanych do kadr kultury to także dziedziny życia i działalności, na które są przewidziane dofinansowania.

Wymagania konkursowe

W konkursie mogły być składane oferty, których realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 2022 r., a zakończy 31 grudnia 2022 r. Wykonywanie zadań zleconych wyłonionych w drodze konkursu nastąpi po zawarciu umów z podmiotami, które złożyły oferty na ich realizację. Oferent zobowiązany jest zagwarantować wkład własny w wysokości co najmniej 5 proc. finansowej wartości projektu. Zobowiązany jest także do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (DzU 2020 r. poz. 1062) w odniesieniu do zakresu zadania. W związku z dodatkowymi kosztami, jakie generują takie działania, możliwe było uwzględnienie w kosztorysie zadania osobnej kategorii budżetowej, w której zawarte zostały wydatki na zapewnianie dostępności. Koszty nie mogły przekraczać 15 proc. wnioskowanego dofinansowania.

Zobacz:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.