Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27.09.2018 r.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27.09.2018 r.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27.09.2018 r.

W dniu 27 września 2018 r. w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się dwudzieste szóste posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Posiedzenie otworzył pan Dariusz Drelich, Przewodniczący WRDS, Wojewoda Pomorski. Pierwszy poruszony temat dotyczył przyjętego przez WRDS stanowiska w sprawie „Kształtowania sieci szkół zawodowych w województwie pomorskim”. Wprowadzenia do tematu dokonał pan Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, członek Zespołu ds. społecznych. Przedstawił regionalną politykę edukacyjną, w tym przedsięwzięcia strategiczne szkolnictwa zawodowego (RPO WP 2014 – 2020) w branżach kluczowych województwa pomorskiego, mających największy potencjał w rozwoju rynku lokalnego i regionalnego. Przybliżone zostały również zadania Komisji monitorującej realizację działań w ramach projektów zintegrowanych pod kątem ich zgodności z zakresem przedsięwzięcia strategicznego. W uzupełnieniu tematu głos zabrali: pani Anna Pilachowska, członek Komisji oceniającej koncepcje dotyczące szkolnictwa zawodowego oraz pan Wojciech Szczepański, wiceprezes CKZiU.

W drugim punkcie posiedzenia przedstawiona została prezentacja pani Bogny Winiarczyk, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupku. Pani Dyrektor zapoznała zebranych ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego i ponadgimnazjalnego miasta Słupsk, wymieniając szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe. Zaprezentowana została liczba uczniów szkół zawodowych według branż kluczowych z przedstawieniem informacji na temat braku nauczycieli zawodu w niektórych branżach. Doświadczenie w tym zakresie przedstawiła pani Barbara Zakrzewska, Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. Po dyskusji Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku przyjęła stanowisko w sprawie „Kształcenia i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkolnictwie zawodowym na przykładzie szkół w Słupsku”.

Kolejnym tematem było „Finansowanie szkolnictwa zawodowego w subwencji oświatowej w roku 2019 i w latach następnych”. Pan Franciszek Potulski, przewodniczący Zespołu ds. społecznych przedstawił opracowaną przez siebie analizę w zakresie dostosowania systemu wsparcia finansowego realizacji zadań oświatowych przez budżet państwa w formie subwencji oświatowej.

W ostatnim punkcie merytorycznym w imieniu zespołu ds. gospodarczych do tematu „Sytuacji gospodarczej w regionie po nawałnicy w sierpniu 2017 roku” wprowadzenia dokonała pani Jolanta Szydłowska, wiceprzewodnicząca WRDS. Zwróciła uwagę zebranych na potrzebę wprowadzenia zmian w przepisach i przygotowanie takich rozwiązań prawnych, które ułatwiłyby przedsiębiorcom poszkodowanym w klęskach żywiołowych uzyskanie wsparcia w jak najkrótszym czasie. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku jednomyślnie przyjęła powyższe stanowisko.

Zebrane materiały zostały przekazane na ręce pani Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego w Warszawie.