Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/6245ff87-1bee-425d-a79a-08eea807b0bb-scaled.jpg Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25.10.2018 r.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25.10.2018 r.

25 października 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się XXVII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

Zgodnie z porządkiem obrad posiedzenie rozpoczęto od tematu „Piecza zastępcza – rodzaje pieczy, problem rodzin zastępczych, nabór, szkolenie, wsparcie”, do którego wprowadzenie przedstawiła pani Jolanta Szubstarska, Kierownik Oddziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Podczas wystąpienia zwrócono uwagę na fakt, że w systemie pieczy zastępczej województwa pomorskiego istnieje potrzeba funkcjonowania zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej pieczy zastępczej, ponieważ nie wszystkie dzieci kwalifikują się do rodzinnej pieczy zastępczej. Obecnie najpilniejszą kwestią w obszarze pieczy zastępczej jest zakończenie procesu standaryzacji placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie liczby dzieci. Do tematu przygotowano projekt stanowiska, z którym zapoznała zebranych pani Katarzyna Stanulewicz, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, członek Zespołu ds. społecznych.

W drugim punkcie merytorycznym przedstawiony został temat dotyczący „Oceny wsparcia nauczycieli w regionie – zadania realizowane przez dyrektora szkoły i inne instytucje wsparcia”. Prezentację oraz projekt stanowiska w temacie przedstawił pan Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dyrektor wspomniał o regionalnej polityce edukacyjnej na którą składają się m.in.: jakość kształcenia ogólnego, wsparcie uczniów uzdolnionych i regionalna polityka stypendialna, jak również jakość kształcenia zawodowego oraz systemowe rozwiązania w zakresie doskonalenia nauczycieli. Głos w temacie zabrały również: pani Renata Ropela z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz pani Bożena Żuk z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, które po krótce opisały zagadnienia dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na Pomorzu i realizacji polityki oświatowej państwa w 2017-2018 roku.

W kolejnym punkcie porządku obrad pan Maciej Laszkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zapoznał zebranych z tematem dotyczącym aktualnej sytuacji w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Podczas wprowadzenia do tematu Dyrektor porównał wybrane dane finansowe spółek kapitałowych i dane finansowe SPZOZ roku 2018 do roku 2017, jak również podał wyniki finansowe oraz stan zobowiązań wymagalnych Szpitali Marszałkowskich zgodnie ze stanem na dzień 31.08.2018 r. W prezentacji wspomniał także o wartościach ryczałtu w podmiotach leczniczych w I i w II półroczu 2018 r. oraz zwrócił szczególną uwagę na ustawowe zmiany w zakresie wynagrodzeń pracowników medycznych. Zespół ds. ochrony zdrowia wypracował projekt stanowiska, który przedstawiła pani Jolanta Sobierańska – Grenda, Prezes Zarządu Szpitale Pomorskie, członek Zespołu ds. ochrony zdrowia.

Projekt stanowiska w sprawie sytuacji w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego, wywołał wśród zebranych polemikę. Głos w sprawie zabrali m.in.:  pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, pan Paweł Orłowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski, Przewodniczący WRDS w Gdańsku, pani Jolanta Szydłowska z Konfederacji Lewiatan i pani Jolanta Sobierańska – Grenda, Prezes Zarządu Szpitale Pomorskie.

Ostatecznie WRDS w Gdańsku przyjęło uzgodnione, następujące stanowiska:

  1. Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przekształceń w obszarze pieczy zastępczej.
  2. Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 października 2018 r. w sprawie doskonalenia zawodowego pomorskich nauczycieli.
  3. Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 października 2018 r. dotyczące aktualnej sytuacji w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego.