Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ponad 51 mln zł na rozwój usług społecznych na Pomorzu. Wsparcie otrzymają rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież

Ponad 51 mln zł na rozwój usług społecznych na Pomorzu. Wsparcie otrzymają rodziny, seniorzy, dzieci i młodzież

Fot. ©Depositphotos/monkeybusiness

Ponad 3800 potrzebujących osób skorzysta z unijnej pomocy. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na kluby aktywności dla seniorów, zajęcia dla dzieci, pomoc rodzinom wielodzietnym oraz wsparcie asystenta dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W rozstrzygniętym przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursie na realizację lokalnych usług społecznych dofinasowanych zostanie 28 projektów.

 

Dlaczego rozwój usług społecznych jest tak ważny?

Wśród wnioskodawców są organizacje, instytucje pomocy społecznej, jak też jednostki samorządu terytorialnego, które działają na konkretnym obszarze i mają doskonałe rozeznanie, co do lokalnych i indywidualnych potrzeb odbiorców.

Przede wszystkim dotyczy to rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Rodziny te dotknięte są najczęściej długotrwałym bezrobociem, trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi oraz problemami uzależnień i przemocy domowej. Wskazane sytuacje dotyczą również rodzin z osobami niesamodzielnymi, tj. w szczególności starszymi i z niepełnosprawnościami.

Dlatego wybrane projekty obejmować będą działania w zakresie:

  • tworzenia nowych i rozwijania istniejących placówek wparcia przeznaczonych dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży,
  • wspierania rodziny w prawidłowym pełnieniu jej funkcji,
  • opieki nad dziećmi i młodzieżą w systemie opieki zastępczej

W projektach, które otrzymają dofinansowanie pomocą objętych zostanie 3 808 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 1 319 miejsc świadczenia usług społecznych oraz 548 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

Co się zmieni dzięki realizacji projektów?

W powiecie kartuskim (w ramach projektu o wartości ponad 1,42 mln zł) dla osób starszych utworzonych zostanie pięć klubów aktywności Nestor, które będą działały tak jak uniwersytety ludowe. Z kolei mieszkańcy gmin: Sierakowice, Stężyca i Sulęczyno objęci zostaną teleopieką. Natomiast w Słupsku mają powstać dwa mieszkania, w których będą funkcjonowały całodobowe usługi opiekuńcze dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Powstanie też lokalny punkt koordynujący, udzielanie wsparcia seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie uzyska również pięć projektów przygotowanych przez Chorągiew Gdańska Związku Harcerstwa Polskiego. Obejmą pomocą dzieci oraz całe rodzin. Dotyczyć to będzie w szczególności rodzin, które borykają się z trudnościami w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wielodzietnych i sprawujących pieczę zastępczą czy też wychowujących osoby z niepełnosprawnościami.

– Liczę na to, że realizacja projektów rozwijających lokalne usługi społeczne sprawi, że fundusze europejskie przestaną być czymś odległym i będą postrzegane w jeszcze większym stopniu jako pieniądze, z których może skorzystać każdy mieszkaniec województwa pomorskiego – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Udział w projektach będzie bezpłatny. Więcej informacji  o działaniach kierowanych do osób potrzebujących można uzyskać bezpośrednio u wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.  

 

Zobacz: lista projektów wybranych do dofinansowania

 

Projekty dotyczące rozwoju usług społecznych Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził do dofinansowania 28 grudnia 2017 r. Ich łączna wartości wynosi 51,5 mln zł. Wsparcie realizowane będzie ze środków unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.