Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pomorski Broker Eksportowy w związku z COVID-19 wprowadza dodatkowe rozwiązania dla Grantobiorców

Pomorski Broker Eksportowy w związku z COVID-19 wprowadza dodatkowe rozwiązania dla Grantobiorców

 • wydłużenie okresu realizacji pojedynczego projektu poza okres realizacji projektu wskazany w regulaminie konkursu – 24 miesiące lub wskazany dla konkursu, np. PBE.02.2018 – 31.12.2020 r., w związku z przesunięciem wydarzeń zaplanowanych w projektach na inny termin lub zastąpieniem odwołanych wydarzeń innymi; 
   
 • kwalifikowania wydatków poniesionych na odwołane/przesunięte wydarzenie, pod warunkiem udokumentowania danych wydatków i oficjalnej informacji organizatora o odwołaniu/ przesunięciu danego wydarzenia, do wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu; 
   
 • w przypadku, gdy wydarzenie przełożone zostało na inny termin a Grantobiorca poniósł już pewne koszty (np. spedycji towarów, budowy stoiska,biletów lotniczych) może ponieść jeszcze raz te same rodzajowo wydatki do wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu;
   
 • zwiększenia kwoty ryczałtowej projektu w przypadku zamiany odwołanego wydarzenia na inne/inny kraj, przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu;
   
 • wszelkie wyżej wymienione zmiany będą rozpatrywane na pisemny wniosek Grantobiorcy, do którego konieczne jest dołączenie harmonogramu rzeczowo-finansowego ujmującego proponowane zmiany;
   
 • w przypadku zmian, które nie powodują zmiany kwoty dofinansowania projektu akceptacja nastąpi poprzez pisemną zgodę Grantodawcy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy o powierzenie grantu.

Więcej informacji na stronach Agencji Rozwoju Pomorza