Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Podatki i deklaracje

Podatki i deklaracje

Podatki i deklaracje

Czy w ramach pakietu pomocowego może zostać anulowany lub odroczony podatek dochodowy i VAT za pierwszy kwartał tego roku?

Jeśli pojawi się problem z uregulowaniem należności podatkowych, każdy podatnik może zwrócić się do właściwego dla siebie urzędu skarbowego z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego, jak i o umorzenie zaległości. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl, jak również w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz listownie. Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Organ podatkowy może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Może też umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę.

 

Czy zostaną anulowane składki na PIT-5?

Przedsiębiorca może zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek, które płaci w trakcie roku na podatek dochodowy. Wtedy nie musi płacić tych zaliczek na bieżąco. Po upływie terminu płatności podatku może też zwrócić się z wnioskiem o rozłożenie na raty zaległości podatkowej albo jej umorzenie. Nie następuje to automatycznie, tylko na podstawie decyzji organu podatkowego, który indywidulanie ocenia sytuację podatnika.

 

Czy zostaną zmniejszone podatki np. pół roku od momentu odwołania stanu zagrożenia?

Tarcza Antykryzysowa to m.in. zmiana w zakresie przesunięcia terminu stosowania nowej matrycy VAT o 3 miesiące, czyli od 1 lipca 2020 r. Wprowadzamy też “zerową” stawkę VAT na określoną grupę towarów związanych z ochroną zdrowia (m.in. wyroby medyczne i farmaceutyczne, testy diagnostyczne, materiały ochronne).

W tym momencie nie są planowane inne zmiany w zakresie stawek podatku. Jeżeli konieczne będą kolejne rozwiązania przeciwdziałające negatywnym skutkom koronawirusa, zostaną podjęte dalsze stosowne decyzje w tym zakresie.

 

Co z poborem podatków CIT i VAT?

Przesunięty został termin zapłaty zaliczek na CIT liczonych od wartości posiadanych nieruchomości (tzw. minimalny CIT od nieruchomości komercyjnych) o 3 miesiące, czyli za marzec, kwiecień i maj. Będą one płacone razem z czerwcowymi, do 20 lipca 2020 r.

Przesunięty został też złożenie deklaracji i termin zapłaty CIT-8 do 31 maja, a dla organizacji OPP do 31 lipca 2020 r. Pobór podatku VAT nie został zaniechany.

 

Co z terminami do składania deklaracji i sprawozdań?

  • Przesunięty został termin wdrożenia nowego pliku JPK_VAT. Będzie on obowiązywał od 1 lipca 2020 r. Wydłużone zostaną też terminy dotyczące sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji pozarządowych.
  • Osoby rozliczające PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38) mają więcej czasu na złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku. Nie ma również sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.
  • Płatność zaliczek na PIT-4, pobieranych przez pracodawców została przesunięta o dwa miesiące (zaliczki za marzec, kwiecień i maj będą zapłacone razem z czerwcowymi – do 20 lipca).
  • Przedłużone zostały terminy dotyczące schematów podatkowych (MDR). Terminy nie będą się rozpoczynały, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 30 czerwca 2020 r.
  • Przesunięty został TP-R (ceny transferowe) do 30 września dla wszystkich podmiotów które musiałyby je złożyć wcześniej.
  • Wydłużone zostały terminy na dokonanie zgłoszeń do rejestru beneficjentów AML (z kwietnia na lipiec).

 

Czy możliwe jest rozliczenie ulgi B+R (z zeszłych lat) w trakcie roku, tzn. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy – nie tylko na koniec roku 2020?

W trakcie roku podatkowego, przy wpłacaniu zaliczki na podatek, można uwzględnić koszty kwalifikowane ponoszone w 2020 r. na działalność B+R, która ma związek z przeciwdziałaniem koronawirusowi. Jednak w zaliczkach na podatek dochodowy nie można uwzględnić kwoty ulgi B+R, która dotyczy kwot nieodliczonych w latach wcześniejszych.

Co to są dokumenty KAS?

To dokumenty, które są składane w sprawach podatkowych do KAS. Są to np. podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia oraz wnioski, deklaracje. To także wydawane przez KAS np. decyzje, postanowienia, zaświadczenia, wezwania do złożenia wyjaśnień, przedłożenia dokumentów. Dokumenty mogą mieć formę papierową lub elektroniczną.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pytania-i-odpowiedzi