Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/7334fb90-d856-4c6c-9a2e-34687eda1071-2.jpg Otwarty nabór na członków Grupy Eksperckiej

Otwarty nabór na członków Grupy Eksperckiej

W związku z realizacją projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Solidarni PLUS i Stowarzyszeniem Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, współfinansowanego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

zapraszamy do składania aplikacji do Grupy Eksperckiej na stanowiska ekspertów z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Doświadczenie/kwalifikacje:
Osoby ubiegające się o udział w pracach Grupy powinni posiadać doświadczenie w:
•    pracy z osobami niepełnosprawnymi; 
•    prowadzeniu i zarządzaniu instytucjami dedykowanymi osobom niepełnosprawnym; 
•    realizacji i wdrażaniu projektów dedykowanych osobom niepełnosprawnym;
•    pracy nad rozwiązaniami ułatwiającymi funkcjonowanie osób niepełnosprawnych;
•    projektach nastawionych na deinstytucjonalizację pomocy społecznej lub mieszkalnictwo wspierane (wspomagane).

Zakres zadaniowy:
Uczestnictwo w cyklicznych pracach Grupy Eksperckiej celem wypracowania standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną (uwzględniającego specyficzne potrzeby 
i możliwości tych osób), który zostanie wdrożony w 5 wcześniej wybranych gminach na terenie województwa pomorskiego.
Uczestnictwo w pracach Grupy będzie płatne według stawki godzinowej (1 godzina rozumiana jako 60 minut). 

Termin:
Od kwietnia do sierpnia br. Spotkania Grupy Eksperckiej przewidziane są średnio 2 razy w miesiącu. Terminy ustalane w porozumieniu z członkami Grupy.

Sposób składania aplikacji:
Dokumenty aplikacyjne (CV i/lub inne dokumenty poświadczające kompetencje w zakresie tematycznym wskazanym w niniejszym ogłoszeniu) należy przesłać pocztą elektroniczna na adres mailowy: pawel.jaskulski@ab.org.pl do dnia 25 marca br. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Dodatkowych informacji udziela Paweł Jaskulski (pawel.jaskulski@ab.org.pl)