Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

ogolne_infor_o_regionie

ogolne_infor_o_regionie

ogolne_infor_o_regionie

Województwo pomorskie usytuowane jest w północnej części Polski i zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km2 (niecałe 6% obszaru kraju). Graniczy z województwem warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Posiada również 1 km granicę z Rosją oraz 246 km granicy morskiej.

Województwo podzielone zostało pod względem administracyjnym na 16 powiatów ziemskich, 4 powiaty grodzkie i 123 gminy (w tym 42 miasta). Spośród powiatów ziemskich największy obszar zajmuje powiat słupski i bytowski, a najmniejszy – malborski i pucki.

 

Podstawowe dane statystyczne dla województwa pomorskiego:

Ludność:

Liczba ludności (stan 31.12.2015 r.)

2 307 710

Największa/najmniejsza liczba ludności (stan 31.12.2015 r.)

Gdańsk (462,2 tys.) / powiat nowodworski (36,2 tys.)

Przyrost naturalny na 1000 ludności (stan 31.12.2014 r.)

2,0 (1 miejsce w kraju)

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w 2014 r. (%)

 
  • wiek przedprodukcyjny

19,5

  • wiek produkcyjny

62,8

  • wiek poprodukcyjny

17,7

Wskaźnik obciążenia demograficznego w 2014 r. (ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)

59,2

Rynek pracy:

Ludność aktywna zawodowo w wieku produkcyjnym (w 2014 r.)

956 tys.

Współczynnik aktywności zawodowej (w 2014 r.) *

55,7% (7 miejsce w kraju)

Wskaźnik zatrudnienia (w 2014 r.) *

50,9% (4 miejsce w kraju)

Stopa bezrobocia (stan 31.12.2015 r.)

9,0%

Najniższa/najwyższa stopa bezrobocie  (stan 31.12.2015 r.)

Sopot (3,3%) / powiat nowodworski (24,0%)

* dotyczy osób w wieku powyżej 15 roku życia

Gospodarka:

PKB (szacunki w 2014 r.) (Polska=100%)

5,7% (7 miejsce w kraju)

PKB per capita (szacunki w 2014 r.) (Polska=100%)

95,3% (5 miejsce w kraju)

WDB (w 2013 r.) (Polska=100%)

5,7% (7 miejsce w kraju)

WDB na pracującego (w 2013 r.) (Polska=100%)

104,8% (4 miejsce w kraju)

Wartość eksportu per capita (w 2014 r.)

22,6 tys. zł (2 miejsce w kraju)

Liczba podmiotów wpisanych do REGON (w 2015 r.)

281,9 tys. (6 miejsce w kraju)

Liczba podmiotów wpisanych do REGON na 10 tys. mieszkańców (w 2014 r.)

1199 (4 miejsce w kraju)

Liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego

4 678 (7 miejsce w kraju)

 

Struktura zatrudnienia wyróżnia województwo jako obszar koncentracji pracujących w usługach. Dotyczy to głównie Trójmiasta, w pozostałej części województwa, poza pracującymi w usługach, dominują pracujący w przemyśle i budownictwie.  Ponieważ region jest silnie zurbanizowany, niewielkie znaczenie z punktu widzenia zasobów pracy mają sektory: rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.

Pomorskie jest jednym z bardziej uzależnionych od zewnętrznych dostaw energii województw w kraju. Przekłada się to na niski poziom bezpieczeństwa energetycznego, co ogranicza napływ nowych inwestycji i rozwój gospodarczy. Regionalna gospodarka nadal charakteryzuje się wysoką energochłonnością, dlatego też coraz większą rolę odgrywa rozwój różnych form energetyki odnawialnej, w tym szczególnie wiatrowej. Pewną szansę widzi się w wykorzystaniu potencjalnych zasobów niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, w szczególności gazu łupkowego.

Poprawie wizerunku województwa w oczach mieszkańców i inwestorów w kontekście jakości życia i warunków inwestowania, sprzyja znaczna poprawa dostępności drogowej. Przebudowano szereg ważnych dla Pomorza odcinków dróg krajowych, wybudowano obwodnice Chojnic i Słupska, most przez Wisłę na wysokości Kwidzyna, Obwodnice Południową Gdańska, ukończono budowę autostrady A1 na odcinku Gdańsk – Toruń. Prowadzone są prace nad Trasą Kaszubską, która poprawi dojazd między Trójmiastem i Słupskiem. Komunikację zewnętrzną usprawniają także prace prowadzone od 2009 r. na linii E-65 Warszawa – Gdynia. W grudniu br. po zakończeniu tej inwestycji jeszcze bardziej skróci się czas dojazdu m.in. do stolicy. Szansą na poprawę wewnętrznej dostępności transportowej jest jedno z największych przedsięwzięć Samorządu Województwa Pomorskiego tj. uruchomiona w 2015 r. Pomorska Kolej Metropolitalna.

Dynamicznie rozwija się również transport lotniczy. Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku jest trzecim lotniskiem w kraju pod względem liczby przewożonych pasażerów. W latach 2010-2014 nastąpił wzrost obsługiwanych pasażerów o prawie 50% (do 3,3 mln). Prognozy na 2015 r. wskazują na jeszcze większy wzrost.

Atrakcyjność środowiska przyrodniczego i kulturowego umożliwia rozwój bardzo ważnej dla Pomorza gałęzi gospodarki jaką jest turystyka, a rozwój jej różnych form zdecydował o powstaniu jednej z największych baz noclegowych w Polsce. Półwysep Helski ma najlepsze warunki w tym regionie Europy, dla uprawiania windsurfingu i kitesurfingu. Nowoczesne mariny jachtowe przyciągają licznych żeglarzy. Dostępność bogatej oferty spędzania wolnego czasu oraz licznych obiektów dziedzictwa kulturowego sprawia, że mieszkańcy nie muszą wyjeżdżać na wakacje w poszukiwaniu odpoczynku i relaksu, czego w równym stopniu nie jest w stanie zapewnić żaden inny region w Polsce. To m.in. te elementy sprawiają, iż Pomorskie, a w szczególności Trójmiasto i jego okolice postrzegane są jako atrakcyjne miejsce do życia i pracy. Pomorskie należy do regionów o najwyższej jakości życia (wg Diagnozy społecznej 2015 – 2. miejsce), a jego mieszkańcy do najbardziej zadowolonych w Polsce z miejsca w którym żyją.

 

Pomorskie na tle Polski:

 

Liczba ludności w 2014 r.

 

Przyrost naturalny w 2014 r.

 

Studenci szkół wyższych na 10 tys. osób w 2014 r.

 

Liczba pracujących na 1000 ludności w 2014 r.

 

Stopa bezrobocia (stan na 31.12.2015 r.).

 

Produkt Krajowy Brutto per capita w 2013 r.

 

Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. osób w wieku produkcyjnym w 2014 r.

 

Wartość eksporu per capita w 2014 r.

 

Liczba udzielonych noclegów na 1000 osób w 2014 r.

 

Liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 osób w 2014 r.

 

Liczba lekarzy na 1000 mieszkańców w 2014 r.

 

Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców w 2014 r.

 

Liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców w 2012 r.