Ogłoszenia / komunikaty

Stypendia dla twórców kultury – nabór wniosków na 2024 rok

25.10.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego realizując uchwałę nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury zmienioną uchwałą nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku i uchwałą nr 64/VI/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2019 roku ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2024

 1. Stypendium przyznaje się na realizację określonego przedsięwzięcia/ projektu o charakterze artystycznym w roku 2024.
 2. O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendium może być tylko indywidualne.
 3. Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego.
 4. O stypendium nie mogą ubiegać się pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 5. Stypendia przyznawane są w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie województwa pomorskiego i wypłacane na konta bankowe wskazane przez stypendystów.
 6. Maksymalną wysokość stypendium ustala się na kwotę 10 000 zł brutto.
 7. Regulamin przyznawania stypendiów dla twórców kultury dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu_​​Informacji_​Publicznej_UMWP (zakładka Sprawy do załatwienia > Kultura> Stypendia dla twórców kultury).
 8. Do prawidłowego złożenia Wniosku o przyznanie stypendium, obowiązkowe jest posiadanie konta w systemie Witkac estypendia.pl, dostępnego pod adresem https://pomorskie.estypendia.pl gdzie został umieszczony Elektroniczny Formularz Wniosku o przyznanie stypendium.
 9. Osoby posiadające konto w systemie Witkac estypendia.pl, przed złożeniem Wniosku zobowiązane są do weryfikacji i ewentualnej modyfikacji aktualności danych osobowych oraz danych kontaktowych zawartych w Elektronicznym Formularzu Wniosku.
 10. Województwo Pomorskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z faktu złożenia Wniosku przez osobę, której dane w systemie Witkac estypendia.pl były nieaktualne bądź nieprawdziwe.
 11. Wniosek o stypendium należy wypełnić za pomocą Elektronicznego Formularza systemu WITKAC estypendia.pl, dostępnego pod adresem https://pomorskie.estypendia.pl, a następnie postąpić zgodnie z zapisami pkt 12 i 13 niniejszego ogłoszenia.
 12. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki: życiorys artystyczny i portfolio. Można je dołączyć bezpośrednio w systemie WITKAC estypendia.pl lub do dodatkowej papierowej wersji wniosku wygenerowanego z systemu Witkac estypendia.pl. W przypadku korzystania z platformy EPUAP (informacje w kolejnym punkcie), załączniki należy dołączyć bezpośrednio w systemie WITKAC estypendia.pl.
 13. Po złożeniu wniosku w systemie WITKAC estypendia.pl, należy:
 1. wydrukować wniosek z systemu, podpisać, dołączyć załączniki (jeśli nie zostały dołączone bezpośrednio w systemie), złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Gdańsk, ul. Okopowa 21/27), w godz. 7.45-15.45, w terminie do 1 grudnia 2023 roku, do godz. 15.45

lub

 1. wydrukować wniosek z systemu, podpisać, dołączyć załączniki (jeśli nie zostały dołączone bezpośrednio w systemie), wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (z dopiskiem: stypendium twórcze), w terminie do 1 grudnia 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego),

lub

 1. wygenerować plik wniosku z systemu i wysłać go za pośrednictwem platformy ePUAP (wymagany jest podpis certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym), w terminie do 1 grudnia 2023, do godz. 15.45.
 1. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków udzielania stypendiów wynikających z uchwały nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 3082) zmienionej uchwałą nr 484/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Pom.
  z 2018 r., poz. 1673) i Uchwałą nr 64/VI/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2019 roku (Dz. Urz. W. P. z 2019 roku poz. 1350) oraz niniejszego ogłoszenia.
 2. Komplet dokumentów o przyznanie stypendium tworzą:
 1. wniosek – poprawnie wypełniony i złożony za pośrednictwem Elektronicznego Formularza w systemie Witkac estypendia.pl (https://pomorskie.estypendia.pl)
 2. życiorys artystyczny (w wersji elektronicznej lub papierowej)
 3. wyselekcjonowany materiał (portfolio) w wersji elektronicznej lub papierowej, dokumentujący dorobek twórczy, artystyczny, naukowy, popularyzatorski, konserwatorski lub inny, np. wybrane filmy, katalogi wystaw, fotografie, utwory muzyczne, publikacje, fragmenty opublikowanych utworów, dyplomy, recenzje etc. Ww. materiał będzie podstawą do oceny umiejętności wnioskodawcy lub możliwości wykonania przedsięwzięcia w ramach stypendium. Zaleca się przygotowanie portfolio w formie jednej prezentacji (zapisanej w PDF, należy uwzględnić optymalny ciężar pliku).
 1. W przypadku elektronicznej formy załączników (tj. życiorysu artystycznego i portfolio) dopuszczalne są jedynie formaty plików, które określone zostały w załącznikach do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), m.in.: pliki tekstowe: rtf, doc, pdf, ods, docx, audio: mp3, wav; video: mpg, mpeg, avi, mp4; zdjęcia: jpg, png, tif;
 2. W przypadku elektronicznej formy załączników łączna objętość załączonego materiału nie może przekroczyć 100 MB; maksymalna liczba załączników to 10 plików.
 1. Wnioski niekompletne lub niepodpisane lub złożone po terminie lub niezłożone zgodnie z pkt 11-13 niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.
 2. Wnioski ocenia Komisja Doradcza powołana uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego. Komisja przedstawia swoje propozycje Zarządowi Województwa Pomorskiego, który podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od otrzymania ww. propozycji. Od decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego nie przysługuje odwołanie.
 3. Na stronach internetowych Biuletynu_​​Informacji_​Publicznej_UMWP
  i portalu Pomorskie.eu opublikowana zostanie informacja o przyznanym stypendium poprzez podanie: imienia, nazwiska, miasta zamieszkania, tytułu projektu, kwoty przyznanego stypendium, pod warunkiem wyrażenia zgody przez stypendystę na publikację.
 4. Informacji na temat konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury w roku 2024 udzielają pracownicy Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: Renata Wierzchołowska (tel. 58 326 82 84), Grażyna Bonisławska (tel. 58 326 82 86, e-mail g.bonislawska@pomorskie.eu) i Anna Maliszewska (tel. 58 326 84 04, e-mail a.maliszewska@pomorskie.eu).
 5. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

regulamin – stypendia

uchwała ogłoszenie 2024

instrukcja wypełnienia wniosku w Witkac

Instrukcja do elektronicznego podpisania wniosku do wysłania przez ePUAP (002)