Ogłoszenia / komunikaty

Otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2024 – wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł”

12.01.2024

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2024 – wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł”. Zarząd przeznacza na ten cel kwotę 80 000 zł.

Dotacją Województwa zostaną wsparte przedsięwzięcia mające na celu rozwój turystyki i krajoznawstwa. Komisja konkursowa oceniając złożone oferty uwzględni zarówno zawartość merytoryczną proponowanych działań, jak też spójność i rzetelność przygotowanych wniosków. Przy wypełnianiu oferty należy bardzo wnikliwie zaplanować proponowane rezultaty zadania, gdyż w przypadku otrzymania dofinansowania, oferent będzie miał możliwość dostosowania zakresu rzeczowego i harmonogramu do otrzymanej kwoty, ale bez odstąpienia od osiągnięcia zakładanych rezultatów (ust. V pkt 10 ogłoszenia konkursowego). Uzasadnione i niezależne od oferenta zmiany w rezultatach muszą być w trakcie realizacji zadania zgłaszane do Departamentu Turystyki wraz z propozycją alternatywnego rozwiązania. Departament Turystyki podejmie decyzję o zasadności zmian i ewentualnej konieczności podpisania aneksu do umowy.

Analogicznie do roku ubiegłego, zgodnie ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oferent jest zobowiązany zapewnić równy dostęp wszystkim osobom uczestniczącym w realizowanych wydarzeniach, jak również powinien zaplanować rozwiązania mające zapewnić dostępność już na etapie składania oferty.

Oferty należy składać zarówno w systemie Witkac.pl, jak i formie papierowej do 12 lutego 2024 roku do godz. 15.45. Oferty w wersji papierowej należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego bądź przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Decyduje data wpływu.

Każda oferta powinna być oznaczona dopiskiem „Konkurs ofert Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2024 – wsparcie zadań dotacją do 20 tys. zł”

Informacji udzielają pracownicy Departamentu Turystyki UMWP:

Małgorzata Wojtowicz
tel. 58 326 83 56
e-mail: m.wojtowicz@pomorskie.eu

Bożena Murańska
tel. 58 326 83 58
e-mail: b.muranska@pomorskie.eu

Do pobrania