Ogłoszenia / komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego

21.03.2024

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą Nr 375/534/24 z dnia 21 marca 2024r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej oraz powołania Komisji Konkursowej.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej „ustawą”), tj.:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu cyt. wyż ustawy;
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy.

Oferty należy złożyć w wersji papierowej wygenerowanej z systemu witkac.pl w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk.

 

Do pobrania