• Strona główna
  • Ogłoszenia / komunikaty
  • Oferta na realizację projektu Ukraiński Tydzień w Gdańsku

Oferta na realizację projektu Ukraiński Tydzień w Gdańsku

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu 26 września 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu: Ukraiński Tydzień w Gdańsku złożona przez Fundację Widowisk Masowych z siedzibą w Ptaszkowej, Ptaszkowa 633, 33-333 Ptaszkowa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) – ma obowiązek, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zamieszczenia wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, na okres 7 dni.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy „każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

uproszczona oferta realizacji zadania